Wyniki wyszukiwania dla zapytania: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

Mały wycinek z prawa:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
(Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.)
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 3. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Czyli mnie - jako pilarza, czy jako leśnika też??

Bo jeśli prywatnie, to:

§ 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac na terenie leśnym bez powiadomienia właściciela lasu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.

Natomiast:

§ 16. Do prac na drzewach stojących dopuszcza się wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.

rozumiem, że to szkolenie - to innymi słowy kurs pilarza. Przedmioty i fakultety ze ścinki drzew trudnych nie obowiązują.

I - co ciekawe, w całym Rozporządzeniu, ni ema ANI SŁOWA o tym, że nie mogą pracowac kobietki....

I CO??

Poniżej link do strony z rozporządzeniem
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1141.htm


witam, mam mały problem. W tym roku zdaje egzamin i mam znać przepisy odnośnie ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac biurowych np.rozmieszczenie gaśnic,postępowanie w wypadku pożaru. Szukałam w necie i nigdzie nie ma. Ratunku


Proponuję zapoznać sie z:
D. U. 91.81. 351 ze zm. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.06.80.563

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.02.75.690 ze zm.

Dz.U.02.109.962
2004.03.22 zm. Dz.U.04.24.212 § 1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2002 r.)

§ 118. 1. Za ochronę przeciwpożarową zakładu górniczego jest odpowiedzialny kierownik ruchu zakładu górniczego.
2. Kierownik ruchu zakładu górniczego określa w regulaminie ochrony przeciwpożarowej zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w zakładzie górniczym.

U S T A W A
z dnia 26 czerwca 1974 r.
KODEKS PRACY

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
2) wyznaczyć pracowników do:
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

USTAWA
z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Art. 4.2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

To jak to w końcu jest


i jeszcze coś w temacie
W każdej firmie musi być inspektor od pożaru
2009-01-07

Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, nakładająca na pracodawców m.in. obowiązek wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Nie jest to legislacyjna nowość - obowiązek ten przewidywał art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, toteż dziś w dużej części zakładów pracy już funkcjonują inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, spełniający wymagania określone także w nowych regulacjach kodeksu pracy. Mimo to wielu przedsiębiorców obawia się, że realizacja tego przepisu będzie wymagała skierowania pracowników na dodatkowe kosztowne szkolenia. Ministerstwo zapewnia jednak, że wydatki na przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową będą musieli ponieść tylko ci pracodawcy, którzy dotychczas nie w pełni przestrzegali przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 23.12.2008 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 234 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. Nr 121. poz. 1138 z 2003r.).

PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

http://www.anro.net.pl/pl/ewakuator.htm

to link, gdzie można pobrać program demo do rysowania planów ewakuacji

Tak na szybko:
Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 80 poz. 563

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
..........
13) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

nie biorę odpowiedzialności za aktualność powyższego

Witajcie, mam pytanie czy kazdy pracownik ma obowiązek przejsć oddzielne szkolenie z p.poz? dodatkowe zaświadczenie? Jaki jest na to przepis? Mamy w firmie przeprowadzić szkolenia dla pracowników - tylko na jakiej podstwie prawnej, skoro każdy praciownik ma szkolenie wstępne bhp i okresowe na którym ma przepisy p.poż.
Co do ewakuacji się zgodze, ale jaka jest podstawa oddzielnego szkolenia.
Z góry wielkie dzieki.
Nie, ma obowiązku przechodzenia oddzielnego szkolenia ppoż. Oczywiście, jeżeli pracodawca chce to może takie szkolenie przeprowadzić, ale obowiązku nie ma ponieważ nie ma podstawy prawnej. Jedyna podstawa prawna na ten temat to art. 4, ust. 1, ppkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), który stanowi, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Ale w jaki sposób zapoznać to nie jest już napisane. Więc zapoznanie podczas szkolenia wstępnego i okresowego bhp uważam za zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.

[quote="Krzych_2033 Nie, ma obowiązku przechodzenia oddzielnego szkolenia ppoż. Oczywiście, jeżeli pracodawca chce to może takie szkolenie przeprowadzić, ale obowiązku nie ma ponieważ nie ma podstawy prawnej. Jedyna podstawa prawna na ten temat to art. 4, ust. 1, ppkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), który stanowi, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Ale w jaki sposób zapoznać to nie jest już napisane. Więc zapoznanie podczas szkolenia wstępnego i okresowego bhp uważam za zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.[/quote]

A co z sytuacja kiedy dla zakładu jest opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, a w niej, w "sposobach zapoznawania...." jest program szkolenia ppoż rozpisany na 8h.
Wiec jak widać odpowiedz nie jest taka jednoznaczna

Zarządzenie nr 12 z dnia 12.01.2009

Bossa Zakładów Tłuszczowych w Wałczu

w sprawie (tu masz pole do popisu - czego - czy na jednym wszystko czy oddzielnym)

Działając na podstawie art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.2002.147.1229 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563), zarządzam, co następuje:

1.

2.

3. zarządzenie wchodzi w życie z dniem ....

Byłem na kursie w SA PSP w Poznaniu. Podstawą jest Rozp.MSWiA z 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony ppoż. budynków............
oraz
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie Przeciwpożarowej ( ze zm.)
Na szkoleniu dostałem wszystkie potrzebne materiały. Bardzo profesjonalnie zrobione szkolenie- mundurowi!!!Masz na myśli -
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


odp: to już dawno nie obowiązuje...

a eMKa chodziło o to:

Dz.U.02.147.1229 z pozn zm.
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

art. 4.2

Uściślając temat z zakresu podstaw prawnych powinno być:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 j.t.)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.06.80.563)

Co się tyczy straż pożarnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 listopada 1997 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

(Dz. U. 145 poz979 z dnia 8 grudnia 1997 r.)

DZIAŁ PIERWSZY

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
2) członków ochotniczych straży pożarnych,
3) pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770).
2. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby w strażnicach, podczas szkolenia i działań ratowniczych,
3. Do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy nie uregulowanych ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do strażaków Państwowej Straży Pożarnej mają zastosowanie przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy.

MAm pytania jakie uprawnienia ma się po ukończeniu kursu na inspektora ppoż??


jak napisał Grzemar zgodnie z art. 4. b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ocronie przeciwpożarowej w imieniu właścicela obiektu inspektor ochrony przeciwpożarowej może:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Instrukcje bezpieczerństwa pożarowego są opracowywane na podstawie:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 234).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. Nr 121. poz. 1138 z 2003r.).
5. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
6. PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 i z późniejszymi zmianami)
Koszty szkolenia wynoszą około 1300 zł od osoby.


Art. 4. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
2a) zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
3) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
4a) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
5) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

PN nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym bo nie jest aktem prawnym w rozumieniu przepisów prawa.


I co ma wnosic ten post do dyskusji? Idź spróbuj kupić koc gaśniczy niezgodny z PN

Ale że lubie ucierać nosa :

Zgodnie z Art. 7. 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 wyroby stanowiące podręczny sprzet gaśniczy muszą posiadać dopuszczenie do użytkowania.
Dopuszczenie wydajemy na podstawie oceny (Art. 7. 4. Ustawy). Ocenę dokonujemy w oparciu o POLSKIE NORMY (Art. 7. 5. Ustawy).

I dalej: Art. 7. 14. Ustawy kieruje nas do rozporządzenia w którym minister określił wykaz wyrobów wymagajacych dopuszczenia i wymagania techniczne.

Oto i rozporządzenie:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Wykaz wyrobów i ich wymagania techniczne zawarto w załaczniku do rozporządzenia....
A tam na str. 3 wykazu, przy liczbie porządkowej 7. 5) ciuchutko siedzą sobie....

KOCE GAŚNICZE PN-EN 1869:1999 Koce Gaśnicze

BRAWO HUUUURA;)

ps. musiałem na koniec dać upust emocjom. Tyle pisania po nocy o jeden koc... Ale ide spać w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku:)

Pewnie chodzi o Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego ??

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej

mówi:

Art. 4.1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Art. 8. Korzystanie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolne.

Możesz sam napisać, co tam chcesz jak masz o tym pojęcie

Nalezione na e-firma
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) w art. 4 ust. 1 p. 4a nakazuje zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Ponieważ nie ma przepisu wykonawczego (rozporządzenia) do ww. ustawy, mówiącego o czasie trwania, zakresie (programie) i formie szkolenia oraz o formie potwierdzenia udziału w szkoleniu dotyczącym znajomości przepisów przeciwpożarowych, tematyka Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru...) jest ujęta w programie ramowym (który przeznacza na to zagadnienie 90 min.), określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).Autor: Edward Kołodziejczyk

W związku z powyższym stosujemy przepisy dot. szkileń bhp, a więc strażak nie musi być prowadzącym. No chyba, że się mylę.

Ale zagadałem. Zapytałem powątpiłem i

Za bezpieczeństwo pozarowe odpowiada cyt. " właściciel zarzadca uzytkownik obiektu budowlanego, terenu"... sprawdź w jaki sposób została podpisana umowa najmu pomieszczeń biurowych, czy mowa w niej o tym kto odpowiada za bezpieczenstwo pożarowe, wyposażenie w gaśnice, oznakowanie drogi ewakuacyjnej itd. Jesli chodzi o apteczki to dobierz je ( mam na mysli wielkość szafki i wyposażenie ) do specyfiki pracy. Przeciez nie będziesz zamieszczał w niej aparatu do płukania oka jesli to tylko biuro


jeśli nie zapisano w umowie najmu kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe, to odpowiedzialność ponosi użytkujący pomieszczenia

zgodnie z art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351 z późn. zm.)
"Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem."

pozdrawiam
ł.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 215, poz. 1823)

Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 563)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003 r.)
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi. zmianami).
6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 669).
7.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
8.PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
9.PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

Co do zatrudniania osoby z uprawnieniami ppoż to oczywiście nie ma takiego obowiązku ani potrzeby, bo za wszystko odpowiada właściciel, zarządca, etc. ............... to w przypadku bardziej zaawansowanych linii produkcyjnych, magazynów a także części obiektów ZL okazuje się, że potrzebuje on porady, opinii, obliczeń - po to by spełnić wymagania Ustawy a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo.

Mam jeszcze uprawnienia (2001r) wynikające z Ustawy (Dz. U. Nr 215 poz.1823- § 8. Dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010 r.) i faktycznie:
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. Nr 81, poz. 351)
Art. 8. Korzystanie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolne.
potem czynności nadzoru przejmie PSP (tak jak specjalistów z zewnątrz wykonujących nadzór w firmach zapewnia sobie PIP) i będzie porządek (chyba?).

Faktycznie. Nie trzeba być oficerem pożarnictwa tylko inżynierem pożarnictwa. Ale mogą to być też jakieś inne studia wyższe plus szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Wynika to z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.). Choć ja osobiście ze szkoleniami dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej nie spotkałem się. Wszędzie tylko szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Podejrzewam, że chodzi o to, aby wykształceni strażacy mogli dodatkowo dorobić i nie chcą robić sobie konkurencji.
Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) mamy wyjaśnione kto jest inspektorem, a kto specjalistą ochrony przeciwpożarowej.

Przy pytaniu czy specjalista ds bhp, może prowadzić szkolenie okresowe napisałam, tak - pod warunkiem , że posiada przygotowanie pedagogiczne, a zapomniałam, że musi też posiadać przygotowanie w zakresie p.poz., to znaczy mieć uprawnienia min. inspektora ds. ochrony p.poz. To wynika znów z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229) z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U nr 215, poz. 1823 ). Przepraszam za niepełną odpowiedź,
pozdrawiam

pod warunkiem , że posiada przygotowanie pedagogiczne, a zapomniałam, że musi też posiadać przygotowanie w zakresie p.poz., to znaczy mieć uprawnienia min. inspektora ds. ochrony p.poz. To wynika znów z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229) z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U nr 215, poz. 1823 ). Przepraszam za niepełną odpowiedź,
pozdrawiam

Drobiazg, nie szkodzi.
Pod warunkiem że nie nie masz racji i zapomniałaś o doświadczeniu zawodowym
bo przytoczone przez Ciebie przepisy niczego takiego nie warunkują.

Maxell

Na podstawie:

Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 2 pkt 2

Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z
przepisów prawa budowlanego, jeżeli może sięto przyczynićdo powstania pożaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

źródło :

http://www.iop.uw.edu.pl/dokumenty.php

To "Wasze" przepisy ich się będe trzymał i nie dlatego że "boje się nowego" jak wcześniej Dymek napisał ale dlatego że jestem odpowiedzialny za współlokatorów.

Każdy niech robi jak uważa.

Posiadam wzór sporzadzenia Instrukcji P.Poż wydaną przez KG P.Poż.o pojemności 400 KB zainteresowanym mogę przesłać na wskazany adres.


Mirek Jestem zainteresowany, dla porówniania z posiadanymi u siebie 2 opracowaniami wykonanymi przez specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (oficerowie SP). Waściwie to byłbym w stanie taką instrukcję sam opracować, ale inni też chcą jeść chleb z szynką.

Poza tym w pełni podzielam zdanie " rówieśnika - Dziadkiem zwanym". W swoim czasie Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia PSP organizowały specjalne kursy dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Zgodnie z wydanym świadectwem w wyniku ukończenia kursu uzyskiwało się uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymienione w artykule 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwożarowej.
To, że podzielam zdanie "kolegi na wózku inwalidzkm" wcale nie znaczy iż u mnie jest tak idealnie. Prowadzę również sprawy p-poż.

Witam!
Coś na temat przyjęcia do służby i pracy w PSP.
W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.)

1. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

dalsza część tego KW PSP Kielce Pozdrawiam


| Ośrodek nie może wymagać dostarczania danych w konkretnym formacie.

Też mi się tak dotąd wydawało ;o)
Zwykle tego typu sugestie przekazywane były ustnie, delikatnie, bez
szczególnego nacisku a tym razem dostałem wytyczne techniczne z pieczątką
starostwa o treści:
"... 5. Opracowanie kameralne - nowe mapy opracować w systemie GEO-INFO
wersja 2000. Do szkiców polowych załączać dzienniki pomiaru
tachimetrycznego."


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.

(Dz.U. nr 30 z dnia 12 kwietnia 1999 r. poz. 297)
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z
1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z
1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1
MAPA ZASADNICZA
WYDANIE TRZECIE
Warszawa 1998

§ 43

Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o
Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu, określonego przez
Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING)

Ciekawe jak zareagują ODGK?
Pole do popisu dla organów kontroli?

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 sierpnia 2001 r.

w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

(Dz.U. nr 101 z dnia 20 września 2001 r. poz. 1090)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)
zarządza się, co następuje: itp.itd

CZY ODGK realizują doprowadzenie do formatu SWING?

wykorzystano przepisy ze strony http://www.geobid.com.pl/prawo/index.html
Pozdrawiam  ZD


A wogole, mysle ze Ci sie przyda!!

http://www.jupiter-nfi.pl/zasady.php

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy z tytułu
odpłatnego zbycia akcji w drodze wezwania ogłoszonego przez Fundusz.

........

2. Opodatkowanie osób fizycznych
Stosownie do postanowień art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ("updof"), od uzyskanych w Polsce
dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się
19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Sposób określenia podstawy opodatkowania opisany jest w art. 24 ust. 5 pkt 2
oraz art. 17 ust. 1 pkt 4. W myśl powyższych przepisów, dochodem
(przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, za
wyjątkiem części stanowiącej koszt ich nabycia.

W przypadku polskich inwestorów, dochody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych wypłacane przez Fundusz nie są łączone z dochodami z innych źródeł
i nie są dalej opodatkowane u odbiorcy.
Niemniej jednak, pragniemy zauważyć, iż na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wolne od podatku są dochody z
odpłatnego zbycia akcji Funduszu, pod warunkiem, że zostały one nabyte przed
1 stycznia 2004 r. na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów
wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym,
albo na podstawie odpowiedniego zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi.


Szkolić może Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, posiadający uprawnienia wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 147 z 2002 r. poz. 1229 z późn. Zmianami/.

rafbhp, masz tu literaturę
Literatura

1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. 1991,
nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U.Nr 121, poz. 1139).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.1995, nr 75, poz. 690 z poź. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.1977, nr 14, poz. 58 z poź. zmianami).
6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
7. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
8. PN-B-0285: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
9. PN-B-02861: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
10. PN-B-02864: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
11. PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.
12. PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
14. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. nie przywołane bezpośrednio w niniejszym opracowaniu.
Myślę, że wykaz jest aktualny

Pewnie, że nie określa, bo określa jedynie, że taka instrukcja powinna być i w jakich przypakach.
Ale jesli weźmiemy pod uwagę ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 grudnia 1998 r.w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
(Dz. U. Nr 159, poz. 1050, czy jest tak do końca jak napisałeś?

§ 3. 1. Osoby nie zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, powinny posiadać kwalifikacje zawodowe obejmujące:
1) wyszkolenie pożarnicze oficerskie lub
2) wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.
2. Osoby wymienione w ust. 1 wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) powinny posiadać kwalifikacje zawodowe obejmujące co najmniej:
1) wyszkolenie pożarnicze aspiranckie lub
2) wykształcenie średnie i ukończony kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, prowadzony przez szkoły i ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej

Myślę, że jeśli jesteś technikiem bhp i nie masz przygotowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną przeciwpożarową to taką instrukcję nie bardzo możesz opracować.

Zresztą z doświadczenia wiem, że chcąc mieć świety spokój najlepiej jest jeśli taka instrukcja podpisana jest przez strażaka.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 i z późniejszymi zmianami)
Koszty szkolenia wynoszą około 1300 zł od osoby.

Ogłoszenie nr 1332546
Dane organizatora ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82 – 200 Malbork
Sikorskiego 39 A
Tel. (55) 647 92 24 w. 25.
WWW www.ecomalbork.pl

Oryginalna treść ogłoszenia ECO Malbork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi związanej z kompleksową obsługą Spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i spraw związanych z obroną cywilną. Do zakresu działań związanych z BHP poza określonymi w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słu by bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), nale eć będzie równie prowadzenie dokumentacji procesu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN – N 18001:2004. Podmiot realizujący powy szy zakres usług winien posiadać co najmniej kwalifikację starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne uprawnienia. Do zakresu działań związanych z ochroną przeciwpo arową nale eć będzie realizacja postanowień zawartych w art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r, z późniejszymi zmianami). Podmiot realizujący powy szy zakres usług winien posiadać minimum kwalifikację inspektora ochrony przeciwpo arowej określone w art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpo arowej j.w. Do zakresu działań związanych z obrona cywilną, nale eć będzie m.in.: • prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej, • realizacja zadań obrony cywilnej ustalonej przez właściwego terenowo szefa obrony cywilnej miasta Malborka, • opracowywanie planów obrony cywilnej, planów działania dru yny ratownictwa ciepłowniczego oraz ich aktualizacja, • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem formacji obrony cywilnej, • opracowywanie, aktualizowanie planów na wypadek „W”, planów zamierzeń w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Spółce, • realizacja oraz nadzór nad świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony cywilnej. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług j.w. winien być płatnikiem podatku VAT. W zło onej ofercie nale y podać kompleksową cenę oraz załączyć projekt umowy na świadczenie usługi j.w. wraz z wypisaną specyfikacją wynikającą z w/w aktów prawnych. Do oferty nale y dołączyć równie referencję związane z wykonywanymi usługami w zakresie j.w. Oferty nale y składać w terminie do 22 listopada 2008 r. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Jerzym Mórawskim pod numerem telefonu (55) 647 92 24 w. 25.
Data dodania 2008-10-22 15:36:51

Kornik.
Moim zdaniem opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest czynnością z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym
Dz.U.02.147.1229 j.t.
2007.08.22 zm. Dz.U.07.89.590 art. 29
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 4
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.2a. (3) Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.
2b. (4) Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Masz wędkę.

Literatura

1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. 1991,
nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U.Nr 121, poz. 1139).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.1995, nr 75, poz. 690 z poź. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.1977, nr 14, poz. 58 z poź. zmianami).
6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
7. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
8. PN-B-0285: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
9. PN-B-02861: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
10. PN-B-02864: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
11. PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.
12. PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
14. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. nie przywołane bezpośrednio w niniejszym opracowaniu.

Witam Szanownych Kolegów na Forum
W tym temacie odżyła jakby sprawa starych przepisów dotyczących ochrony odgromowej. Wspominaliśmy w innym wątku o wiejskich instalacjach z lat sześćdziesiątych.

Udało mi się dotrzeć jedynie do tytulów, ale nie do treści przepisów, a były one ponoć takie:

W oparciu o ustawę :
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Wydano Rozporządzenie:

Dz.U. 1961 nr 29 poz. 142
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach.

Obowiązywało w okresie: od 1961-07-08 do 1964-03-18

W oparciu o ustawę:
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Wydano Rozporządzenie

Dz.U. 1964 nr 5 poz. 34
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych.

Obowiązywało w okresie: od 1964-03-18 do 1992-03-27
Uchylone w związku z uchwaleniem ustawy:
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ponadto było ponoć wydane takie rozporządzenie:

Zarządzenie nr 16 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 sierpnia 1972 w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona obiektów budowlanych od wyładowań atmosferycznych (Dz. Bud. z 1972 r. nr 8, poz. 241).

Poradnik Elektryka z roku 1968 cytuje taką normę:

PN-55/E-05003 , Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.

A wydawalo mi się że przed normą PN-86/E-05003/01 - nie było normy dotyczącej ochrony odgromowej. Okazuje się, że PKN też o tej normie z roku 1955 zapomniał.

Ponadto Poradnik wspomina o Instrukcji PZU z roku 1958,, autorstwa Stanisława Szpora pt. Piorunochrony typu lekkiego dla budynków wiejskich.

Nie udało mi się niestety dotrzeć do treści któregoś z tych dokumentów.
Kolega NonNocere także chyba ich nie posiada - bo pisze o zamazanych notatkach z tamtego okresu. A może jednak ktoś to ma ?

Pozdrawiam
Teodor


Moim zdaniem silnie kontrowersyjny pomysł. Nie wiem dokładnie jak i do
czego jest przeszkolony GROM. Ale wyszkolenie oddziału AT z tego co mi
wiadomo idzie zupełnie w innym kierunku.


    GROM jest szkolony do działań AT i CT.

Jakie przewidziano dla niej wyposażenie. Moim zdaniem tak jak
niecelowym jest użycie AT w działaniach zbrojnych, tak GROMU
nie da się użyć do walki z terrorystami.


    To ciekawe Robert, bo jest to jeden z celów powstania tej jednostki
oraz do takiego działania (poza granicami kraju) ma właśnie służyć :o)

To znaczy da się, ale skutki mogą być niekoniecznie korzystne.


    Nie jest to prawdą. SAS jest jednostką wojskową i zajmuje się
działaniami jak najbardziej AT, to samo dotyczy 1st SFOD-D, czy innych.
Obecnie każda jednostka specjalna (nawet MW) ma przeszkolenie w tego typu
akacjach. Tylko rozróżnij jedną rzecz - terroryzm kryminalny (mafia, gangi)
od międzynarodowego (tak to dla potrzeb dyskusji nazywając).

Mimo wszystko działania wojenne to zupełnie co innego niż łapanie
przestępców czy terrorystów. A jak wiadomo, jak coś jest do
wszystkiego, to jest do niczego.


    Akurat w przypadku jednostki GROM (oraz wszystkich szkolących się
trójtorowo - tzw. taktyka czarna, zielona oraz niebieska, czyli AT/CT,
walka w lesie, morze) to nie masz racji.

Przykro mi, ale i z tym poglądem się nie zgodzę.


    To mamy rozbieżne opinie - chodzi o wyćwiczenie procedur i sprawdzenie
tego wszystkiego w symulowanej akcji. Nie wiem, nie widzisz uzasadnienia
dla treningów, to dla mnie nielogiczne.

Nie dowiemy się, czy jesteśmy gotowi, dokąd nie będziemy mieli
terrorystów.


    To jest dziwaczne rozumowanie. Bardzo dziwaczne. A jak masz w inny
sposób poza treningiem sprawdzić co umiesz i jak się zgrałeś z innymi
służbamie? Słyszałeś kiedyś powiedzenie im więcej potu na ćwiczeniach tym
więcej krwi w boju?

I obyśmy się nigdy nie dowiedzieli, bo do tego tak naprawdę
przygotować się nie da.


    Bzdura. Nie da się oczywiście w pełni takiej akcji zapobiec, ale jeżeli
już nastąpi należy jak najszybciej i najsprawniej reagować, w myśl
opracowanych (modyfikowanych do warunków) procedur. A te muszą znać
wszyscy. Policja, oddziały AT, straż pożarna, straż miejska, pogotowie,
służby miejsce, a nawet agencje ochrony,  etc. To jest właśnie
przygotowanie. Jakie efekty ma nieprzygotowanie akcji ewakuacyjnej miałeś
miejsce w Dubrowce - pomimo dobrej akcji AT właśnie to zawiodło. A Ty
chcesz się świadomie takich ćwiczeń pozbawić w myśl zasady - jakoś to
będzie, gdy już będzie?

Kompetencje w trakcie zwalczania klęsk żywiołowych pożarów i innych
tego typu zdarzeń, w szczególności powstałych w wyniku ataku
terrorystycznego określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.


    Fajnie - a teraz ja bym chciał zobaczyć jak to zadziała w postaci
symulowanej, znaczy się ćwiczeń. A później zobaczymy, czy zainteresowani
znają procedury, prawo i umieją ze sobą współpracować...

No i powyżej przytoczone przepisy to określają.


    ...to teoria. Nie uważasz, że czas na praktykę?

I mogę zapewnić z praktyki, że w warunkach "bojowych" to
współdziałanie doskonale działa


    Czyli jakich? Podasz przykład jakiegoś ataku terrorystycznego? Już nie
mówię o skali Dubrowki, ale powiedzmy 5 ludzi z bronią automatyczną i
granatami w kilkupiętrowym biurowcu (np. sądzie).

    REMOV


Cytat Mateusz "Błąd To była dyrektywa prosto z Brukseli, której rząd oczywiście nie musiał przyjmować.
Znajomy z PO powiedział mi że rząd obecny będzie "patrzył na ta ustawę z przymrużeniem oka", oby i tak było."

Nie do końca. Polska zobowiązała się do wypełnienia dyrektywy w 1989 roku, a właśnie w tym roku minął czas na jej wprowadzenie (w sumie 20 lat) . Jeżeli Polska by tego nie zrobiła, zostałyby nałożone na Polskę spore kary pieniężne. Także- musieli wprowadzić. A to, że źle zinterpretowali dyrektywę, to już inna sprawa.

Administrator: Cytat Najwyraźniej strażak nie ma pojęcia o czym pisze. Przepisy nakazują pracodawcy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników a nie ich zatrudnienie. Oczywiście wyznaczona osoba musi przejść szkolenie.

Panie Administratorze... Aktualny zapis w KP mówi tak jak Pan pisze, o wyznaczaniu osób odpowiedzialnych w zakresie ochrony ppoż, i ewakuacji. Przy czym w dalszej części zapisu jest odwołanie do ustawy ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. - gdzie jest zapis, o wymogach kwalifikacyjnych dla osób które mogą pełnić czynności związane z zakresem ppoż. Art 4, ust. 2a, 2b . I jeżeli Pan administrator ma szczęście i zatrudnia osoby z co najmniej średnim wykształceniem, to brawo! może Pan posłać osobę na szkolenie inspektorów. Jeżeli będzie Pan miał szczęście to pracownik załapie się na takie szkolenie za jakieś pół roku, bo mniej więcej tak są zawalone terminy, a przez to pół roku czosnek na witryne żeby odstraszać PIP. (terminy były zawalone aktualnie trwa fala rezygnacji z kursów- ale rozważamy przypadek, że te przepisy będą funkcjonować). No, ale Pan administrator może nie mieć szczęścia, i niestety nie zatrudnia osób z średnim wykształceniem, (mało takich firm? mikroprzedsiębiorstw?- cała masa) to co Panu zostaje? Ołtarzyk, modlitwa, żeby PIPa nie przyszła na kontrol, a jak już przyjdzie to walka na argumenty, co w rzeczywistości wygląda jak walenie głową o kant. Nic nam to nie da, mając mocną podstawę prawną,{IP nakaże przeszkolenie pracownika .. czego nie możemy zrobić . I okazuje się, że musi Pan zatrudnić na etat- lub część etatu inspektora ppoż.
Mało tego, załóżmy, że masz Pan tego pracownika ze średnim. Super. Szkolisz Pan pracownika, a on odkrywa, że na PPOŻ zatrudniając się w kilku firmach na część etatu, można niezłą kasę zarobić, i nie masz Pan 1) kasy za szkolenie, 2) pracownika z uprawnieniami. Jakby tego było mało, do końca (nie wiem jak to zostanie rozwiązane) 2010 roku część osób z kursów straci swój tytuł. - Będą to specjaliści, aczkolwiek krążą słuchy, że inspektorzy też polecą. Będzie to samo co z bhp, kiedyś można było zostać bhpowcem po kursie, teraz jedynie wyższe i podyplomówka. I teraz Pan ma, albo Pan nie ma - 1) kasy za szkolenie (1250zł) , 2) pracownika, a pracownik po roku uprawnień
Ale to jest tylko moje rozważanie na ten temat. I przy okazji można sobie zadać pytanie- czy przeszkolenie pracownika to rozwiązanie problemu.

ferbik:

Jeżeli jesteśmy na samozatrudnieniu,to nie obowiązuje nas ten zapis. Musisz mieć zatrudnionego co najmniej jednego pracownika. o, tak jak napisał Red.

Podstawy prawne do których warto zajrzeć:

-Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r
-Dyrektywa 89/391/EWG
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Aha, od razu przypominam, że te przepisy które weszły w życie 18.01.2009r sa aktualnie zmieniane, a PIP nie będzie karał za brak wdrożenia nowego obowiązku.

Projekt:
http://www.mpips.gov.pl/u...wela_160109.pdf

Uzasadnienie:
http://www.mpips.gov.pl/u...asad_160109.pdf

Tutaj jest treść tego raportu:
http://www.raport.it.pl/Raport_jawny_16022007.pdf
Niestety, ale ten link nie działa. Raport ten opublikowano w Monitorze Polskim z 2007 r. Nr 11 poz. 110
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 16 lutego 2007 r.)
dostępny pod linkiem http://bap-psp.lex.pl/serwis/mp/2007/0110.htm (bardzo łatwo się przewija).

Ogółem w Polsce było 2457 współpracowników zatrudnionych w instytucjach cywilnych PRL - SZOK!
Link bezpośredni na 14 stronę, gdzie jest podane, że na PKP było 5 kapusiów. http://pl.wikisource.org/wiki/Raport_o_dzia%C5%82aniach_%C5%BCo%C5%82nierzy_i_pracownik%C3%B3w_WSI#Strona_14_z_374

Ponadto ten dokument w formacie pdf można znaleźć pod dwoma innymi linkami - podaję je poniżej. Jednocześnie potwierdzam iż w tym dokumencie jest napisane, że na PKP pracowało 5 kapusiów WSI, ale nie znalazłem ani jednego co by było napisane jego imię i nazwisko oraz że pracował i/lub pracuje na PKP.
Z wiadomych względów jako mieszkaniec Białegostoku szukałem nazwiska GRODZKI oraz innych znanych mi nazwisk z PKP.

Link nr 1. Ogółem 187 stron http://gegenjay.files.wordpress.com/2007/11/raport-o-wsi.pdf (ten plik trzeba wklejać bezpośrednio do kompa)
Na str. 12 PKP - 5
Ataszaty wojskowe
Na str. 24 poz. 23. płk Grodzki Paweł - 1991-1994 attache w Japonii
Aneks nr 13. Lista oficerów WSI, którzy byli na studiach/kursach w krajach b. ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Węgrzech i Białorusi
Na str. 164 poz. 80. płk GRODZKI PAWEŁ, ZSRR, GRU, kurs sierpień 83.

Link nr 2. Ogółem 374 strony http://www.naszdziennik.pl/dodatek/wsi/raport.pdf (ten plik "odpala się" bezpośrednio z linku)
Na str. 15 PKP - 5
Ataszaty wojskowe
Na str. 36 poz. 23. płk Grodzki Paweł - 1991-1994 attache w Japonii
Aneks nr 13. Lista oficerów WSI, którzy byli na studiach/kursach w krajach b. ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Węgrzech i Białorusi
Na str. 321 poz. 80. płk GRODZKI PAWEŁ, ZSRR, GRU, kurs sierpień 83.

Zgodnie z Monitor Polski z 1999 r. Nr 7 poz. 79, POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 2 marca 1999 r.)
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi w umacnianiu obronności kraju odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
33. płk Grodzki Paweł s. Piotra

Na PKP PR w Białymstoku pracuje "kadrowy" Grodzki Jerzy - nie zgadza się więc imię. Szczerze ulżyło mi, bo to już byłoby dno i obciach dla Miasta Białystok.
Zastanawia mnie wciąż dlaczego jest to aż tak "szara eminencja Podlasia" iż nie ma nigdzie Jego publicznie dostępnego zdjęcia, nie ma go nawet tutaj http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/liderz.htm a jest przecież Członkiem Prezydium Zarządu Regionu oraz Przewodniczącym KM NSZZ "S" w Białymstoku.
Jaki jest tego powód???

Jakie przepełnienie - utylizacja i na mydło


No pewnie....

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
(Dz. U. Nr 116, poz. 753)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi".

§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały lub okresowy, w zależności od treści uchwały, podjętej
przez radę gminy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Organ gminy podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej
na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:

1) termin ich wyłapywania,

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu,

4) podmiot wykonujący wyłapywanie.

§ 4. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, obejmują:

1) przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa, o której mowa w § 5,

2) przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku.

§ 5. 1. Organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych z podmiotem

prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia
23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz.
198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz.
457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i
Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz.
713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr
54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz.
677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157,
poz. 1026).

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
§ 6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska lub miejsca, o
którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4.

§ 7. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
§ 8. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

to tak tylko odnosnie przerabiania ich na mydło..

pamietaj Diabełku .. zwierzeta tez maja swoje prawa... iniejednokrotnie okazuja sie lepszymi przyjaciółmi niz ludzie.. bo wiernymi ...

Straż pożarna: inspektorzy tylko w dużych firmach Drukuj
13.01.09
Do końca stycznia 2009 r. inspektorzy pracy nie będą sprawdzać m.in., czy firmy zatrudniają inspektora ochrony przeciwpożarowej. Zmiany uciążliwych przepisów będzie domagać się Państwowa Straż Pożarna.

Od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie pracodawca będzie musiał wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ci ostatni muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje - co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
- Aby wdrożyć nowe przepisy, pracodawcy muszą podjąć różne działania organizacyjne i szkoleniowe oraz ponieść dodatkowe koszty. Krótki okres od dnia ogłoszenia tej nowelizacji do dnia wejścia jej w życie nie zapewnia też niezbędnego czasu na realizację nowych obowiązków - uważa Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru.
Dlatego do końca stycznia tego roku Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie sprawdzać, czy firmy wyznaczyły pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację oraz wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej ani kwalifikacji tych osób.
- W tym czasie inspektorzy pracy będą podejmowali działania informacyjno-edukacyjne, szczególnie wobec małych firm - dodaje Marian Liwo.
O niekaranie pracodawców poprosiła Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, szefowa resortu, który przygotował uciążliwe dla pracodawców przepisy. 8 stycznia 2009 r. (dzień po publikacji GP na ten temat) zwróciła się do głównego inspektora pracy Tadeusza Zająca z prośbą o niekorzystanie z posiadanych uprawnień, dotyczących karania pracodawców za niespełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Minister zaproponowała wykorzystywanie w większym stopniu innych środków prewencyjnych. Podkreśliła, że resort pracy będzie starał się przekonać Komisję Europejską do wprowadzenia zmian w Dyrektywie Rady 89/391/EWG z 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dzięki temu małe firmy mogłyby nie zatrudniać inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Zmiany przepisów chce też Straż Pożarna. Tylko jej jednostki dydaktyczne mogą przeprowadzać szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Od czasu, gdy okazało się, że na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy wszyscy pracodawcy muszą zatrudniać osobę z takimi uprawnieniami, ośrodki szkoleniowe PSP przeżywają prawdziwe oblężenie.
- Codziennie otrzymujemy około 200 zgłoszeń osób, które chciałyby w nich uczestniczyć. Zakończyliśmy już przyjmowanie chętnych na wszystkie 15 szkoleń organizowanych przez szkołę w 2009 r. - mówi Dariusz Andryszkiewicz z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
Paweł Frątczak, rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej, zwraca uwagę, że możliwości dydaktyczne jednostek PSP są ograniczone.
- Nie jesteśmy w stanie przeszkolić nagle aż tylu inspektorów, aby wszystkie firmy mogły zatrudnić choćby jednego. Na pewno nie odbędzie się to kosztem jakości takich szkoleń - dodaje.
Dlatego podkreśla, że PSP będzie wnioskować o zmianę ustawy z 24 sierpnia 1991 r. ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). Nowela tych przepisów mogłaby np. przewidywać, że tylko duże firmy byłyby zobowiązane do zatrudniania inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) dalej: ustawy emerytalnej, ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1 (tj. niższym niż 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn).

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury, za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Przepisy te to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się:

pracowników organów kontroli państwowej,

pracowników organów administracji celnej,

pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną,

dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy,

nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, UOP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,

pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz 1229 z późn. zm.).

prawo do wcześniejszej emerytury , zgodnie z art. 46 ustawy emerytalnej, mają również ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego,

warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury określone w art. 32 ustawy emerytalnej spełnią do dnia 31 grudnia 2006 r.,

nastąpi rozwiązanie stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Emerytura po osiągnięciu niższego wieku emerytalnego przysługuje także ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej (tj. 1 stycznia 1999 r.) osiągnęli:

okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 (tj. co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Emerytura, o której mowa, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem (art. 184 ustawy emerytalnej). W przypadku tej grupy ubezpieczonych możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę istnieje również wówczas, gdy wymagany wiek osiągną po 31 grudnia 2006 r.

Wyrok z dnia 4 października 2006 r. Sąd Najwyższy II UK 40/06
Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wystąpienia przyczyny i skutku. Cecha nagłości odnosi się do czasu trwania zdarzenia, a zewnętrzność oraz bezpośredniość dotyczą jego przyczyny (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).
OSNP 2007/19-20/291

Fragment uzasadnienia do ww wyroku

„ Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie wymaga się jednoczesnego wystąpienia przyczyny i skutku. Doświadczenie uczy wprawdzie, że pozostająca w związku z pracą przyczyna wypadku, utożsamiana z działaniem zewnętrznych w stosunku do osoby poszkodowanej sił przyrody, ruchu maszyn, zachowania innego pracownika, przebiega raptownie i niespodziewanie i wywołuje natychmiastowy skutek, lecz zdarza się, że skutek powodowany jest przyczynami, które z istoty swej przebiegają w dłuższym czasie. Szczególnym tego przykładem jest wypadek przy pracy przybierający postać zawału serca, który może być wynikiem wpływu czynników zewnętrznych pozostających w związku z pracą na rozwijające się samoistne schorzenie kardiologiczne. W judykaturze utrwalił się punkt widzenia dopuszczający zakwalifikowanie tego rodzaju zmian w narządzie wewnętrznym o charakterze schorzenia samoistnego jako skutku wypadku, jeżeli wykonywanie pracy wymagało od pracownika nadzwyczajnego wysiłku (por. wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 stycznia 1961 r., IV NRT 2/60 z glosą J. Pasternaka, PiP 1961 nr 11, s. 851 oraz uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 11 lutego 1963 r. III PO 15/62, OSNCP 1963 nr 10, poz. 215 i z 19 maja 1980 r., III PZP 5/80, OSNCP 1980 nr 12, poz. 228 oraz wyroki z 21 czerwca 1977 r., III PRN 17/77, LexPolonica nr 32182 oraz z dnia 10 lutego 1977 r., III PR 194/76, OSNCP 1977 nr 10, poz. 196) lub jeżeli wywoływało stres (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z 11 lutego 1999 r., II UKN 472/98, OSNAPiUS 2000 nr 7, poz. 292, z dnia 14 lutego 1996 r., II PRN 2/96, OSNAPiUS 1996 nr 17, poz. 252, z dnia 9 lutego 2005 r., III UK 192/04, OSNP 2005 nr 17, poz. 276 oraz z dnia 7 października 1986 r. II URN 166/86, OSNCP 1988 nr 2-3, poz. 37 z glosą J. Cholewińskiej-Trzcianki, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1988 nr 7, s. 63 i H. Rajzmana, OSPiKA 1987 nr 5-6, poz. 113). Przyjęto również w orzecznictwie, że przyczyną zawału serca jako wypadku przy pracy może być przemęczenie pracą (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1968 r., III UZP 1/68, OSNCP 1968 nr 8-9, poz. 140 i wyroki z dnia 24 października 1978 r., III URN 26/78, OSNCP 1979 nr 6, poz. 128; z dnia 3 kwietnia 1984 r., II PRN 2/84, OSPiKA 1985 nr 4, poz. 71, z dnia 25 października 1994 r., M URN 38/94, OSNAPiUS 1995 nr 4, poz. 52, z dnia 12 sierpnia 1983 r., II PRN 8/83, PiZS 1984 nr 11, s. 40 oraz z dnia 29 listopada 1990 r., II PR 52/90, PiZS 1991 nr 4, s. 63, z dnia 21 maja 1997 r., II UKN 130/97, OSNAPiUS 1998 nr 7, poz. 219 oraz z dnia 14 września 2000 r., II UKN 710/99, OSNAPiUS 2002 nr 6, poz. 146). Przemęczenie, przepracowanie - jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 1999 r., II UKN 22/99 (OSNAPiUS 2000 nr 18, poz. 696) - wynika z intensywnego wykonywania pracy bez odpoczynku przez dłuższy czas, z kolei w wyroku z dnia 1 grudnia 2000 r., II UKN 107/00 (OSNAPiUS 2002 nr 14, poz. 342), stwierdził, że praca świadczona przez kilka tygodni z ewidentnym naruszeniem przez pracodawcę przepisów o czasie pracy (po 70 godzin tygodniowo) może stanowić przyczynę zewnętrzną doznanego przez pracownika zawału serca.
Przyjęcie tej linii orzecznictwa musi mieć swoje konsekwencje w tym sensie, że jeżeli nie wyklucza się przemęczenia pracą jako przyczyny wypadku, to nie można pomijać, że przyczyna taka rozkłada się w czasie, nawarstwia wraz z czasem świadczenia pracy i dopiero w pewnym krytycznym rozmiarze staje się sprawczą przyczyną zawału serca. Kumulowanie się tego negatywnego dla zdrowia pracownika czynnika i jego przerodzenie w sprawczą przyczynę wypadku przy pracy nie musi przebiegać w ciągu jednego dnia pracy. Odmienne ujęcie prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że długotrwała, przebiegająca przez kilka dni, praca w szczególnie niekorzystnych warunkach, powodująca głębokie przemęczenie, nie mogłaby prowadzić do skutku ocenionego jako wypadek przy pracy, podczas gdy przemęczenie, które nastąpiło po krótkim czasie, w ciągu dnia pracy, stanowiłoby niewątpliwą jego przyczynę.
Skarżący trafnie więc zarzucili pominięcie przez Sąd drugiej instancji ustaleń co do charakteru i przebiegu pracy Ludwika S. w ostatnich dniach przed jego zgonem i oceny ich znaczenia dla przyjęcia wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy. Naruszenie tego przepisu wystarczyło do uwzględnienia skargi kasacyjnej, bez rozważania zasadności innych jej podstaw.
Mając to na względzie, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji (art. 39815 § 1 k.p.c).

no chyba tak

Na pewno tak!

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351)
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229)

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.
2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Proszę uprzejmie - art. 4 ust. 1 a i następne i to nie jest nowy przepis, bo ten artykuł obowiązuje od 2005 r. :

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn.zm.):

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.
2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa

Pytanie

Czy przepisy zabraniają stworzenia stanowiska inspektora ds. bhp i przeciwpożarowego?

Jeżeli nie można łączyć tych dwóch obszarów, to jakie przepisy regulują zakres stanowiska inspektora ds. przeciwpożarowych?

Odpowiedź

Generalnie nie jest możliwe utworzenie stanowiska inspektora bhp i przeciwpożarowego łącznie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p., służba bhp ma określone ściśle zadania. Przepisy zabraniają ponadto, aby obciążać ją dodatkowymi obowiązkami.

Niemniej jednak, możecie Państwo ewentualnie powierzyć obowiązki związane z bhp i ppoż jednemu pracownikowi zatrudniając go na 1/2 etatu jako inspektor bhp i 1/2 jako inspektor ppoż.

Proszę pamiętać, iż macie Państwo bezwzględny obowiązek utworzenia służby bhp, gdyż zatrudniacie Państwo więcej niż 100 pracowników.

Zgodnie z r.s.b.h.p. do zakresu działania służby bhp należy m.in.:

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zapobiegających występującym zagrożeniom,
- uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
- udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zgłaszanie i przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ergonomii na stanowiskach oraz wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

Natomiast, jeśli chodzi o przepisu ppoż. - obowiązki pracodawcy posiadającego budynek, obiekt lub teren określa art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) - dalej u.o.o.p. Są oni zobowiązani zabezpieczyć ww. przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracodawca może powierzyć np. inspektorowi ds. ppoż.

U.o.o.p. nie przewiduje konieczności zatrudniania na etacie osób realizujących w imieniu właściciela lub pracodawcy spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, można bowiem korzystać z pomocy fachowców. Proszę jednak pamiętać, iż czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wyłącznie wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W zależności od zakresu powierzanych zadań, muszą to być osoby z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub pokrewnym, osoby z wykształceniem wyższym i ukończonym szkoleniem specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo technicy pożarnictwa, ewentualnie osoby z wykształceniem średnim i ukończonym szkoleniem inspektorów ochrony przeciwpożarowej. U.o.o.p. uznaje też kwalifikacje równorzędne nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zakres czynności inspektora wynikał będzie wprost z obowiązków ciążących na właścicielu budynku, obiektu budowlanego lub terenu, czyli m.in.:

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Natomiast w razie zatrudnienia inspektora ds. ppoż odpowiedzialny za ww. czynności jest inspektor.

Michał Szalak

źródło: Vademecum Głownego Księgowego

Aby móc prowadzić sprawy ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie, stworzyć instrukcje przeciwpożarową czy też instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wystarczy mieć odpowiednie kwalifikacje - w postaci ukończenia kursu inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Wówczas żadne "błogosławieństwo" strażaka dla instrukcji nie jest potrzebne.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U.02.147.1229)
Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.
2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 06.80.563)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające: […]

Kseniu, aby proweadzić sprawy p.poż. w firmie należy posiadać odpowiednie kwalifikacje
Dz.U.02.147.1229
2002.10.27 zm. przen. Dz.U.02.113.984 art. 49
2003.04.12 zm. Dz.U.03.52.452 art. 1
2004.01.01 zm. Dz.U.03.52.452 art. 1
2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 8
2005.06.23 zm. Dz.U.05.100.835 art. 1
2005.07.01 zm. Dz.U.05.100.836 art. 3
2007.01.01 zm. przen. Dz.U.01.113.1207 art. 38
zm. Dz.U.06.191.1410 art. 51
2007.08.22 zm. Dz.U.07.89.590 art. 29
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 4. 1. (1) Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
1a. (2) Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Można być Inspektorem p.poż. Lub Specjalistą p.poż.
Dz.U.05.215.1823
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
§ 4. 1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, obejmuje w szczególności:
1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;
2) zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów;
3) wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
4) rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
6) tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje w szczególności:
1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;
2) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;
3) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;
5) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
6) zasady ewakuacji ludzi i mienia;
7) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

szkolenia dla specjalistów P.poż. może organizować tylko Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, jednakże "na dziś" nie ma zatwierdzonego przez Komendę główną programu szkolenia, więc nie ma szkoleń dla specjalistów.
szkolenia Inspektorów p.poż. są organizowane właśnie w Warszawi, a także w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie.
Myślę, że nie poplątałem nic.
Pozdrawiam.

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2002 r. nr 81, poz. 1229 z późn.zm. )

art. 4.1.Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p., czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Prawa do urlopu wypoczynkowego nie nabywają ani zleceniobiorcy, ani osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło. Jednak także w tej kwestii mogą istnieć wyjątki (§ 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm. – przyznający prawo do urlopu wypoczynkowego wykonawcy pracy nakładczej, mimo że nie jest on pracownikiem).
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, uwzględnia się:

• okres odbywania czynnej służby wojskowej na podstawie ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.). Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (art. 120 ust. 1);

• okres zawodowej służby wojskowej na mocy art. 121 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr 179, poz. 1750 ze zm.),

• okres służby w policji na mocy art. 80 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2002 r. nr 7, poz. 58 ze zm.),

• okres służby w Straży Granicznej na mocy art. 84 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży granicznej (DzU z 2005 r. nr 234, poz. 1997 ze zm.),

• okres służby w Straży Pożarnej na mocy art. 70 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1230 ze zm.),

• okres służby więziennej na mocy art. 78 ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (DzU z 2002 r. nr 207, poz. 1761 ze zm.),

• okres działalności kombatanckiej na mocy art. 9 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (DzU z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.),

• okres pozostawania bez pracy, za jaki zasądzono na rzecz pracownika wynagrodzenie, oraz okres, za jaki wynagrodzenia nie zasądzono, gdy pracownik podjął zatrudnienie wskutek przywrócenia do pracy, a także okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (art. 51 § 1 i 2, art. 57 § 4 i 61 k.p.),

• okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia na mocy art. 128 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (DzU nr 90, poz. 557 ze zm.),

• okres urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy (art. 174 § 2 k.p.),

• okres urlopu bezpłatnego udzielonego w trybie art. 205 § 4 k.p. młodocianym uczęszczającym do szkoły dla pracujących,

• okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole, bez skierowania (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz MPiPS z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – DzU nr 103, poz. 472),

• okres urlopu bezpłatnego, udzielonego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, pod warunkiem stawienia się do pracy po tym urlopie w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru (art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),

• okres pobierania uposażenia przysługującego posłom i senatorom, przypadający w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 2003 r. nr 221, poz. 2199 ze zm.),

• udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego (państw członkowskich UE oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób) – art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001),

• okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendiów pobieranych w okresie szkolenia i stażu pracowniczego absolwenta (tylko w zakresie wymiaru urlopu) – art. 79 ust. 1 ww. ustawy.

oraz okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym