Wyniki wyszukiwania dla zapytania: USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o

VaGla.pl Prawo i Internet
13 maja 2003
Prace nad rozporządzeniem
Trwają prace nad rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie kontroli
rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Rozporządzenie
określi sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania
informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów
informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób dokonywania,
rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z
kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów
informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. - Kodeks postępowania karnego. Wedle projektu: rozporządzenie ma
wejść w życie w dniu 1 lipca.

Pozdrawiam
v.
VaGla.pl Prawo i Internet
13 maja 2003
Prace nad rozporządzeniem
Trwają prace nad rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie
kontroli
rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji. Rozporządzenie
określi sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania
informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów
informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób
dokonywania,
rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z
kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub
przekazów
informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6
czerwca
1997r. - Kodeks postępowania karnego. Wedle projektu: rozporządzenie ma
wejść w życie w dniu 1 lipca.


Tak sie teoretycznie zastanawiam - sygnal TV przesylany kablowką też jest
jakąs informacją - czy w zwiazku z tym operatorzy kablowek beda musieli
nagrywac wszystkie programy które przesylają swoją siecią? A co z
towarzyszącym teletextem ?

Zaslav3. Nie poślubiaj partnera OBCEGO RASOWO. Jesteś odpowiedzialny wobec
swego narodu i przyszłości generacji za UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRWI


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk
działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program
lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę
państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po
zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.


Witam.
Mam takie pytanie:
Jak zacząć pismo odwołania od decyzji ubezpieczyciela o niewypłaceniu
odszkodowania?
Znalazłem kilka wzorów odwołań np odwołania potrącenia amortyzacyjnego, ale
interesującego mnie niestety nie znalazłem.
Chodzi mi o sam początek, jakich paragrafów użyć itp.
Przeglądałem ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ale niebardzo mogłem się
doszukać odpowiedniego art.

np tu: (dot właśnie potrącenia amortyzacyjnego)

"Działając na podstawie art. 19 zdanie pierwsze w zw. z art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) składam odwołanie od
stanowiska XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 30 czerwca 2008 roku w
sprawie uznanej sumy odszkodowania za szkodę komunikacyjną z tytułu
obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(nr szkody xxxxxx) i wnoszę o zapłatę w terminie 14 dni od doręczenia
niniejszego pisma kwoty xxxx zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od
dnia 1 lipca 2008 roku do dnia zapłaty."

z tym że ten art.19 nie pasuje do odwołania od stanowiska ubezpieczycieala o
niewypłaceniu odszkodowania.

Mógłby ktoś udzielić małej porady jak to ugryźć?| Weż się nie podkładaj, bo dajesz moherkom argumenty. Komunizm to
| zbrodnicza ideologia tak samo jak nazim. I powinna być nielegalna,

| Jest nielegalna! - choc niestety tego sie nie egzekwuje:-(

Gdyby moherowe umysły sięgnęły do książek i zaczęły samodzielnie myśleć


(...)

Ponieważ nie ma sensu odnosic sie do tego nawiedzonego bełkotu nie na temat,
to przypomnę:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

      Art. 13.
      Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk
działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub
działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa
albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie
z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

      Art. 256.
      Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.


nie do końca się z tym zgodzę

w

USTAWIE z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) (tekst jednolity)
Dz.II, Roz.2,Art.13,Pkt.2

jest napisane

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.


No dokładnie tak jest a w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ( Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023) Załącznik - Tabela B Część I Przeepisy o ruchu pieszych pkt 15 - Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - naruszenie art 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym - 50 zł

- przysługują mu uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- wydaje mu się kartę pobytu, ważną przez rok. (cudzoziemiec obowiązany jest wymienić kartę pobytu w przypadkach określonych w ustawie o cudzoziemcach, a także po upływie okresu jej ważności)
- zakaz wydawania takiemu cudzoziemcowi decyzji o wydaleniu i decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP

+vide: ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 1176, z późn. zm.)


Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Cieszę się, że studiujesz konstytucję, ale ten art. został usprawniony poprzez dodanie komunizmu i tylko tyle, a zakaz ukazywania wszystkiego co było związane z faszyzmem i Nazizmem było na początku PRL-u podczas procesów Norymberskich dokładnie, więc ten artykuł został tylko odgrzany oraz troche przayprawiony (smacznego)

[ Dodano: 2006-12-04, 19:24 ]

Witam !!!

Mieliśmy w szkle kontrole PIP i jednym z nakazów jest przeglad techniczny wiertarki stolowej i stacjonarnej szlifierki katowej

Kto powininien dokonac takiego przegladu i jak on wyglada ?

(to kawalek nakazu)
Dokonać przeglądu użytkowanych w pomieszczeniu warsztatu konserwatorów: stacjonarnej wiertarki stołowej i stacjonarnej szlifierki tarczowej nr 1 pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn.
Termin wykonania: 30.08.2008
Podstawa prawna:
art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589),
art. 207 § 1 i 2, art. 216 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398),
§ 51 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330).
§ 9-19 i 27 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002, Nr 191, poz. 1596).

Ja dzisiaj dostałem dwa pisma - treść poniżej :
1. Doręczenie odpisu Zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu

W Wykonaniu zarządzenia z dnia 29 czerwca 2009 r. sekretariat Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego doręcza Panu – jako skarżącemu – odpis zarządzenia
Przewodniczącego Wydziału do uiszczenia wpisu .

2. Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego

Na podstawie art.220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. ) wzywam stronę
skarżącą Marka Gajeckiego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność
Prezydenta Miasta Częstochowy w przedmiocie zarządzania ruchem na drogach
publicznych w kwocie 100 złotych ( słownie : sto złotych ) stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 116 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz
szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( Dz.U Nr 221 poz. 2193 ze zm. )
Wymieniona kwotę należy uiścić w kasie Sądu ( kasa czynna : w godz. od 8.00 do
13.00 ) bądź na rachunek bankowy Sądu ( konto NBP Oddział Okręgowy w Katowicach
23101012123056842231000000 w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu
zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu , pod rygorem odrzucenia skargi

Przewodniczący Wydziału II
Sędzia NSA L. Kiermaszek

Kasę dzisiaj wpłaciłem przelewając ja na rachunek wskazany w Zarządzeniu

Elu - o co chodzi w tym co dostałaś


Każdy zapożycza to, co chce. "Talib" to dobre określenie, nie trzeba go nawet definiować, bo wiemy, kim są Talibowie.


No właśnie- wszyscy wiemy. Kogo w takim razie zamordował, torturował, więził, prześladował za poglądy np. Pan Biedroń??

A co do faszyzmu. Proszę bardzo, oto podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Jeśli uważacie, że Wierzjski albo LPR (a może i PiS) propaguje faszyzm to droga sądowa jest otwarta. To chyba jeszcze wolno. Spieszcie się bo za chwilę kaczyzm tego zabroni.

[ Dodano: 18-05-06, 15:25 ]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

To tyle na temat tezy, jakoby komunizm nie był w Polsce zakazany

Propagowanie komunizmu i nazizmu podobno jest w Polsce karalne
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
ale jak widać teoria teorią, a praktyka praktyką sprawiedliwie trzeba jednak przyznać, że zwolennicy nazizmu mają się jednak gorzej niz koledzy komuniści


witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
dzialalnosc gospodarcza w PL? Szukam i szukam i tylko znajduje info o
spolkach:/ Obcokrajowiec jest czlonkiem UE, o ile ma to znaczenie. Mieszka w
Holandii ale dosc czesto przebywa w Polsce.


a bo szukasz nie tam gdzie trzeba :)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 13.
1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz
państwniebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które
mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych
zasadachjak obywatele polscy.
2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździez tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskieji członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), dołączającymi
do obywatelipaństw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi-
mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
RzeczypospolitejPolskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do
podejmowaniai wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie
spółki: komandytowej,komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością
i akcyjnej,a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź
nabywaniaich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej.

http://www.msp.money.pl/akty_prawne/swoboda_dzialalnosci_gospodarczej/

a tu masz pełną treść, gdybyś chciał coś jeszcze.


Hello Jakub,

| Co to jest ta zawartość handlowa? (o ile jest cos takiego) I co ich to
| obchodzi?
| Tu chodzi o to, że wg regulaminu Poczty NIE MOŻNA przesyłać rzeczy mające
| wartość handlową listami poleconymi - do tego są paczki;
| Nieprawda.
| Listy polecone służą przesyłaniu dokumentów i inny papierowych rzeczy (wg
| regulaminu Poczty).
| Nieprawda.
Hehe, no to poczytaj sobie najpierw reguliamin poczty a potem pisz
'Nieprawda' ...


Czytałem. Wskaż mi ten zapis, bo ja go nie widze.

Wymiary i waga to całkiem inne zagadnienie - idź sobie do pierwszej lepszej
pani kierownik na poczcie i zapytaj co powinno być zawartościa listu
poleconego. LIST jak sama NAZWA wskazuje ma przesyłać INFORMACJE (czyli
dokumenty itp) a nie ZAWARTOŚĆ HANDLOWĄ Panie 'Nieprawda'


Wystarczy mi ustawa, która w żaden sposób nie określa zawartości
listu. Samo istnienie pojęcia przesyłki wartościowej i przyjmowanie
jako takich przesyłek również listów świadczy całkowicie przeciw
Twojej "argumentacji".

USTAWA
z dnia 12 czerwca 2003 r.
Prawo pocztowe

[...]

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[...]

13) paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną zawierającą rzeczy, przyjętą
przez operatora publicznego w celu przemieszczenia i doręczenia;

[...]

16) przesyłka - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte
przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi;

[...]

18) przesyłka listowa - przesyłkę niebędącą paczką pocztową;
19) przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem
zawartości lub uszkodzeniem;

[...]

25) powszechne usługi pocztowe - usługi polegające na:
a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:
- przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych
i przesyłek z zadeklarowaną wartością,

[...]

Art. 48.
Operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych
usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.


a jak to jest z tą przeciwmgielną... przecież nie ma wymogu żeby auto ją miało wogóle... przecież w przepisach stoi że MOŻESZ włączyć przeciwmgielne z tyłu jak widoczność spadnie do 50 m czy jakoś tak, możesz a nie musisz...


Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 3

Światła

§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
1) drogowe - pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;
2) mijania - pojazd samochodowy;
3) kierunkowskazów - pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
4) hamowania "stop" - pojazd samochodowy i przyczepa;
5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną - pojazd samochodowy i przyczepa;
6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;
7) pozycyjne tylne - pojazd samochodowy i przyczepa;
8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy;
9) odblaskowe tylne trójkątne - przyczepa;
10) odblaskowe przednie - przyczepa;
11) odblaskowe boczne - pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;
12) awaryjne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
13) przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
14) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla;
15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;
16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).
2. Przepisów ust. 1:
1) pkt 12-15 nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych;
2) pkt 16 nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wydano postanowienie o zawieszeniu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę drugiej jezdni Al.Wilanowskiej

Obwieszczenie

Na podstawie art.98 § 1 i art.101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm.), w związku z art.1 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41 poz.361 ze zm.) oraz art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)zawieszam na żądanie strony postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul.Sobieskiego –Dolina Służewiecka, przebudowę jezdni istniejącej, przebudowę skrzyżowania Al.Wilanowskiej z ul.Sobieskiego, budowę odcinka Al.Rzeczypospolitej, budowę drogi serwisowej, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i pompownią, budowę sygnalizacji świetlnej, budowę ekranów akustycznych, budowę przepustu, przebudowę wodociągów, przebudowę kanalizacji tłocznej, przebudowę sieci gazowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci cieplnej, przebudowę sieci teletechnicznych, przebudowę oświetlenia i kabli energetycznych, przebudowę ogrodzeń, rozbiórkę budynków i obiektów w pasie drogowym.

W dniu 22.04.2008r., Inwestor, Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul.Chmielnej 120 w Warszawie, złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę j.w., uzupełniony dnia 20.05.2008r.
Postanowieniem nr 274/MOK/WIL/2008 z dnia 13.06.2008r. nałożono na Inwestora obowiązek uzupełnienia złożonej dokumentacji.
Pismem z dnia 01.07.2008r. pełnomocnik inwestora, p. Andrzej Okłot, wystąpił do tutejszego organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w w/w sprawie.
Ponieważ wstrzymania postępowania zażądała strona, na wniosek której zostało ono wszczęte, orzeczono jak na wstępie.
Zgodnie z art.103 KPA zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. Zgodnie z art.98 § 2 KPA, jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od daty doręczenia, za moim pośrednictwem.

2008-07-03, Biuro Naczelnego Architekta Miasta[/b]

Likwidacja zakładu pracy daje podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży(art. 177 par. 4 kp). Jednakże pracownica taka nabywa wówczas prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu (w wysokości 100 % podstawy wymiaru). Choć w dniu porodu nie jest już pracownicą to nabywa również prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu przypadającemu po porodzie O wypłatę tych świadczeń należy zgłosić sie do ZUS.

W kwestii prawa do zasiłku ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, przewiduje niżej sprecyzowane zasady:

„Art. 30. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Należy się również odprawa
Odprawa pieniężna stanowi rekompensatę za utratę miejsca pracy. Podstawę prawną stanowi art. 8 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

* jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
* dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
* trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat."

rafbhp, masz tu literaturę
Literatura

1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. 1991,
nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U.Nr 121, poz. 1139).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.1995, nr 75, poz. 690 z poź. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.1977, nr 14, poz. 58 z poź. zmianami).
6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
7. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
8. PN-B-0285: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
9. PN-B-02861: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
10. PN-B-02864: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
11. PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.
12. PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
14. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. nie przywołane bezpośrednio w niniejszym opracowaniu.
Myślę, że wykaz jest aktualny

Właśnie skończyłam lekturę pt. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008-2013"
Czego to nie napisano dla poprawy życia mieszkańców Gminy.
W doprowadzeniu Pruchnika do krainy miodem i mlekiem płynącej, urzędnikom Gminy pomagają:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
-Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
-Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
-Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
-Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii
-Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 29 sierpnia 1994 r
Oprócz powyższych aktów prawnych do rozwiązywania problemów w Gminie "niezbędne" są:
-Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
-Regionalny Program Operacyjny dla woj.podkarpackiego na lata 2007-2013
-Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
-Program Operacyjny, Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
-Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej
-Strategia Rozwoju Gminy Pruchnik na kolejne lata
-Plan Rozwoju Lokalnego
Jaki pożytek ma z tego Gmina? Jak wynika z przeczytanej lektury Gmina ma:
- mało pieniędzy na pomoc społeczną
- ubóstwo społeczeństwa
- bezrobocie
- brak mieszkań socjalnych
- niewystarczającą bazę lokalową GOPS
- za mało fachowej kadry
- brak systemu wspierającego rodziny w których występuje głęboka niepełnosprawność
- brak poczucia własnej wartości u wielu bezrobotnych
- starzenie się społeczeństwa
- wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi
- wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu
- zwiększenie się zjawiska bezdomności
- wzrost zagrożenia patologią dzieci i młodzieży
- prawie trzykrotny wzrost wydatków na pomoc społeczną (273941 zł w roku 2004, 769437
zł w roku 2007
- ponad trzykrotny wzrost wydatków na świadczenia rodzinne (1493570 w roku 2004,
4460029zł w roku 2007)
Dobrze że chociaż Ustawa o zmianie herbu i pieczęci Gminy weszła w życie !!!.
I tym "pozytywnym" akcentem kończę rozważania na temat "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008-2013"

USTAWA
z dnia..........2009
o zmianie ustawy o nasiennictwie

Art. 1
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” dodaje się lp.11 w brzmieniu:

"11. Rutwica wschodnia - Galega orientalis Lam"

2) w załączniku nr 2 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” po lp. 12 dodaje się lp.12a w brzmieniu:

"12a. Rutwica wschodnia - Galega orientalis Lam"

3) w załączniku nr 3 do ustawy w części „Rośliny pastewne – motylkowate drobnonasienne” dodaje się lp.11 w brzmieniu:

"11. Rutwica wschodnia - Galega orientalis Lam"

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Projekt rządowy.
Sprawozdawca: Krzysztof Knobel

Uzasadnienie:

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych prawa Unii Europejskiej przez wdrożenie postanowień dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 37). Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy transpozycja jej postanowień do prawodawstwa krajowego powinna nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie w życie projektowanej ustawy możliwie najszybciej.
Zmiany dotyczą włączenia rutwicy wschodniej do listy gatunków roślin pastewnych – motylkowatych drobnonasiennych określonej w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362). Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi podmiotom zgłaszającym odmiany do krajowego rejestru oraz prowadzącym obrót materiałem siewnym swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Proszę o poparcie projektu


OG: Debata do 24 lutego.

Masz wędkę.

Literatura

1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. 1991,
nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz.U.Nr 121, poz. 1139).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.1995, nr 75, poz. 690 z poź. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.1977, nr 14, poz. 58 z poź. zmianami).
6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
7. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
8. PN-B-0285: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
9. PN-B-02861: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
10. PN-B-02864: 1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.
11. PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.
12. PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
13. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
14. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. nie przywołane bezpośrednio w niniejszym opracowaniu.


a co do Franco to wprowadził monarchię w 1942 r.

Haha. Trzeba wam fanatyką pisać dokladnie.

Znaczenie tej informacji zwiększa niezaprzeczalny fakt - w Hiszpanii Franco nie było monarchii aż do czasu jego śmierci. Skoro, więc monarchiści byli większością to, dlaczego jej nie było???
Nazgul napisał. Fakt pomyliłem się o miesiąc


"Generał Franco podjął starania o przełamanie izolacji. w dniu 1 IV 1947r. oglosił projekt ustawy sukcesyjnej, która przewidywała przywrócenie w przyszłości w Hiszpani monarchii. (...) (referendum + stanowisko Franco)). Franco przyznał sobie najwyższą władzę w państwie jako Wódz Hiszpanii i Krucjaty. Przedstawiono kandydata na króla, którym został syn don Juanna de Burbon i wnuk ostatniego króla Alfonsa XIII - Juan Carlos (ur 1938) (...). W tej sytuacji [po przyjeciu do ONZ] gen Franco cofnął niektóre reformy z lat 1945-47; nie precyzował też, kiedy nastapi oczekiwany powrót do systemu monarchicznego. Umacniano wpływy utworzonej w 1936 r. Falangi (...)

W 1966r. przystapiono do reform ustrojowych. Kortezy 22 listopada 1966r. uchwaliły Ustawę Organiczną Państwa, ktora stanowila, że Hiszpania jest monarchią i rozdziela się władzę szefa państwa od szefa rządu (...)
Franco 13 lipca 1968r. oficjalnie zaproponował, by powołać Juana Carlosa na tron hiszpański . Kortezy propozycję tę przyjeły i 22 czerwca 1969 r. Juan Carlos został powołany na księcia i oficjalnego nastepce Franco (...)
Wreszcie 30 października 1975r. Franco przekazał całą wladzę Juanowi Carlosowi (...) Wkrotce 20 listopada 1975 Franco zmarł."
"Historia Powszechna XXw. "Prof. dr hab. Antoni Czubiński. Wydawnictwo Poznańskie 2003. str 625-627.

A więc mamy fasado-pseudo transformację od 66r a faktyczną monarchię od konca 1975.

Kolejny wszysko wiedzący licealista - milośnik historii.
I kolejny, który jak ktoś sie nie zgadza z jego "wizją" to go obrzuca "lewakami" I kolejny który sprowadza dyskusję do obelg, nieuctwa[bo jednocześnie uważa, że zawsze ma rację] i ideologii

Soory za błedy
Cha... Pisałem o jego ksiazkach oczywiście, a nie o jego bibliotece czy doborze żródeł

Czy to właściwe miejsce na ten post?????
Przeniesione z tematu "Marsz faszystów w Łodzi"

Błądziłem po necie i oto jakie radio znalazłem.

Nacisnij

To radio Organizacji "Krew i Honor" [ Blood & honour ] o której tak ostatnio głośno w Polsce

Oczywiście podaje tylko informacyję i dotyczą mnie poniższe Art.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 255.
§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 258.
§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, w tym i przestępstw skarbowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 ma charakter zbrojny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Kto grupę albo związek określony w § 1 lub 2 zakłada lub taką grupą albo takim związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Pozdro

.

Jako ze w necie nie sposob znalezc co oni tam zaglosowali 17 maja


Prawie cala informacja dotyczaca historii prac nad ta ustawa jest w
Internecie na stronach Sejmu i Senatu, sluze linkami jesli ktos jest
zainteresowany, chociaz rzeczywiscie strona Senatu jest dosc chaotycznie
skonstruowana i trudno tam cos znalezc, w kazdym razie mi trudno.

Historia prac w najwiekszym skrocie w kazdym razie dotychczas przebiegala
nastepujaco:
- 10 grudnia 2003 pod obrady Senatu zgloszony zostal projekt ustawy (druk nr
548). Pod projektem podpisalo sie 37 senatorow;
- 12 grudnia marszalek Senatu skierowal projekt do Komisji Ustawodawstwa i
Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia;
- I czytanie odbylo sie na polaczonych posiedzeniach obu komisji 10 lutego i
29 lipca 2004. Komisje wniosly poprawki i wnioskowaly o przyjecie projektu
(druk nr 548S). Za przyjeciem projektu glosowalo 12 senatorow, przeciw 3,
jeden sie wstrzymal, wyniki imienne nie sa dostepne, bo sie ich na komisjach
nie protokoluje.  Stenogramy z tych posiedzen sa dostepne na stronach
Senatu;
- II czytanie odbylo sie na 69 posiedzeniu Senatu w dniach 30 wrzesnia i 14
pazdziernika 2004. Podczas debaty zostaly zgloszone poprawki i Senat odeslal
projekt do komisji (tych samych dwoch co poprzednio). Komisje sie zajely
rekomendacjami poszczegolnych poprawek na posiedzeniu 18 listopada 2004
(druk 548X).
- projekt wrocil nastepnie do Senatu i III czytanie odbylo sie na 73
posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2004. Wniosek o odrzucenie zostal odrzucony (25
za, 41 przeciw, 13 wstrzymujacych), glosowano poszczegolne poprawki i
ostateczny wniosek o przyjeciu uchwaly z przyjetymi poprawkami zostal
przyjety (38 za, 23 przeciw, 15 wstrzymujacych). Imienne wyniki glosowania
nad wszystkimi poprawkami  i nad koncowym projektem uchwaly sa dostepne na
stronach Senatu.

Projekt w zwiazku z powyzszym trafil do Sejmu, gdzie wplynal 23 grudnia i
otrzymal numer druku 3664, i teraz sobie w Sejmie lezy i jak juz pisalem
pare dni temu bedzie sobie lezal az sie kadencja skonczy i nikt nawet do
niego nie zajrzy, bo tego typu kontrowersyjnych spraw sie nie zaczyna w
trakcie kampanii wyborczej i zadnej wiekszej grupie w Sejmie nie zalezy na
tym, zeby projekt wszedl pod obrady.

Tymczasem w Senacie pojawil sie projekt (druk nr 942 z 28 kwietnia 2005),
zeby w ogole wycofac z Sejmu projekt, co Senat zgodnie z Konstytucja jako
organ, ktory wystapil z inicjatywa ustawodawcza ma prawo zrobic az do czasu
zakonczenia drugiego czytania w Sejmie (a tam sie nawet pierwsze nie zaczelo
i pewnie nie zacznie). Wnioskodawcy motywuja swoja propozycje miedzy innymi
tym, ze podobno gdyby zostala przyjeta ta ustawa to wspolzycie ludzkie
staloby sie niemozliwe. Pod projektem uchwaly podpisalo sie 26 senatorow
reprezentujacych wszystkie senackie kluby i kola oprocz SdPl (Senat 2001 - 6
senatorow, SLD-UP 5 senatorow, LPR 3 senatorow, UW 2 senatorow, Samoobrona -
2 senatorow, PO - 2 senatorow, PiS - 2 senatorow, SLN - 2 senatorow i 2
senatorow niezaleznych). Projekt przeszedl juz przez pierwsze czytanie w
polaczonych komisjach tych samych co poprzednio i komisje 17 maja
zarekomendowaly jego odrzucenie (protokolow z tego posiedzenia jeszcze nie
ma, bo w Senacie w ogole umieszczenie protokolu w Internecie zajmuje kilka
tygodni). Teraz projekt czego na drugie czytanie w Senacie, ktore sie
odbedzie na najblizszym posiedzeniu 2-3 czerwca, gdzie prawdopodobnie
projekt zgodnie z rekomendacja komisji zostanie odrzucony i na tym sie jego
kariera skonczy.

Chcialbym zwrocic uwage na jeszcze jeden fakt, z ktorego wynika, ze sie nie
ma czym ekscytowac, bo jest to wylacznie bicie piany przez grupe senatorow i
jest niezbyt prawdopodobne, zeby Senat sie jednak zdecydowal na wycofanie
inicjatywy ustawodawczej z Sejmu - to nie jest tak, ze teraz nagle
senatorowie po smierci Jana Pawla II sie nawrocili i zmienili zdanie - wsrod
26 senatorow, ktorzy wnioskuja o wycofanie inicjatywy z Sejmu nie ma
_ani_jednego_, ktory by w grudniu glosowal za przyjeciem projektu ustawy o
zwiazkach - 18 z nich glosowalo przeciw, 6 sie wstrzymalo i 2 bylo
nieobecnych. Skoro nie udalo im sie znalezc ani jednej osoby, ktora by
zmienila zdanie, to to dosc wyraznie moim zdaniem wskazuje na to, ze nie
chodzi o nic konstruktywnego, a wylacznie o zaistnienie w mediach przed
zblizajacymi sie wyborami.

zdecydowalby sie na wycofanie tej inicjatywy z Sejmu, to ma to tylko
znaczenie symboliczne, bo bez wzgledu na to czy Senat to zrobi czy nie, Sejm
nie ma zamiaru sie ta ustawa zajmowac i i tak jej szanse nie tylko na
wejscie w zycie, ale w ogole nawet na dyskusje w Sejmie sa praktycznie
zerowe.

robin


|    Ale nawet jak znajdziesz sobie kraj, gdzie założysz spółkę
| kapitałową, która Ci wypracuje miliony złotych zysku, od czego zapłacisz
| tysiąc złotych podatku, to przyjdzie w końcu czas, kiedy stwierdzisz, że
| chcesz jednak te pieniądze wykorzystać do swoich prywatnych celów i
| wtedy Twój dochód jaki osiągniesz z tej firmy (np. dywidenda) będzie
| opodatkowany.

jak zarobie milion to przemelduje sie na okres przekazania sobie
pieniedzy do tamtego panstwa.

ok, w porzadku:
czy jest jakikolwiek sens rozpatrywac zalozenie firmy zagranica
jesli bedzie ona prowadzona glownie w internecie
przychody na poziomie 50k-200k PLN rocznie ?


Pomysł trzeba głebiej przeanalizować a zwłaszcza pod kontem faktycznych
kosztów i "atrakcyjności" oferty dla klienta.Jeśli odbiorcą usług pytacza maja
być polscy i UE przedsiebiorcy to ;
1.Mają problem z VAT-em od takiej rajskiej faktury (trza wystawić f-rę
wewnetrzną i odprowadzić VAT ,
2.Płacąc za usługę potrącą mu 20% podatku dochodowego .
W ustawach wprowadzających zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych na rok 2001 pojawiły się uregulowania nakładające na podatników
dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności dokonywana
jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji
podatkowej takiej transakcji (art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.
654 z późn. zm.) – u.p.d.o.p. i art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176 z późn. zm.) – u.p.d.o.f. Obowiązek taki powstaje, jeżeli łączna
kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w
roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń
przekracza równowartość 20 000 euro. Treść dokumentacji, termin jej
przedłożenia organom podatkowym oraz sposób przeliczenia wielkości wyrażonych
w euro są takie same jak w przypadku obowiązku dokumentowania transakcji
obciążającego podmioty powiązane.

Ponadto począwszy od 2003 r. wprowadzono opodatkowanie świadczenia przez
nierezydentów na terytorium RP usług o charakterze niematerialnym.

W przypadku gdy brak jest umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem
rezydencji podatnika, wówczas podatek pobrany w Polsce wyniesie 20% przychodu
bez względu na kwotę obrotu.

Zgodnie z delegacją ustawową (art. 9a ust. 6 u.p.d.o.p. i art. 25a ust. 6
u.p.d.o.f.), minister finansów określił w drodze rozporządzeń wykaz krajów i
terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Są to:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla
celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 94, poz. 790);

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla
celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 791).

Do 13 czerwca 2005 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11
grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową (Dz. U. Nr 115, poz. 1203). W rozporządzeniu tym kraje i
terytoria były podzielone na trzy grupy:

1) stosujące generalnie szkodliwą konkurencję podatkową;

2) stosujące szkodliwą konkurencję w zakresie transakcji dotyczących usług o
charakterze administracyjnym oraz innych świadczeń o charakterze
niematerialnym;

3) stosujące szkodliwą konkurencję w zakresie transakcji dotyczących usług o
charakterze finansowym.

Pzdr-Kriss


| Jest to stwierdzenie zbyt ogólnikowe i nie stwierdza że Poczta jest
| "wspólnikiem" sprzedawcy.
| Przecież  na poczcie nie wiedzą co jest wysyłane, więc jak na drugim
końcu
| Polski na poczcie doreczającej mają stwierdzić czy w przesyłce miało być
to
| co było zamówione?

Prosisz o otwarcie paczki i tyle. Poczta tez nie wie co jest w środku i
bardzo dobrze.

| Poza tym co znaczy - cytat " przewoźnikowi trudniącemu się przewozem
rzeczy
| tego rodzaju"  ?

na chłopski rozum "Poczta trudni sie przewozem paczki" tyle to oznacza.

| Poczta pobiera opłatę za przesyłkę i zobowiązuje się ją dostarczyć do
| adresata. Do momentu podpisania i ewentualnego zapłacenia pobrania
paczka
| jest nadal własnością nadawcy.

I tak jest.

Czy Poczta ma prawo otwierać czyjąś własność
| bez zgody właściciela ?

"Poczta" w rozumieniu potocznym - rozumiem - nie może otworzyć.
Ale na żadnie adresata paczki może to zrobić powołując sie własnie na art
544 KC.

Radzio


A oto efekt mojego zapytania z działu reklamacji Poczty Polskiej:

Odpowiadam Panu na zadane pytanie:"Czy można otworzyć przesyłkę np. za
pobraniem
itd... Otóż nie może Pan sprawdzić zawartości przesyłki przed pokwitowaniem
jej
odbioru i zapłaceniem kwoty pobrania.
Wynika to z przepisów obowiązujących Pocztę Polską.
Poczta Polska przyjmuje do przemieszczania i doręczania przesyłki ,które
spełniają
wymagania określone w ustawie Prawo pocztowe z 12 czerwca 2003 /Dz.U. Nr
130,poz.1188/
lub wydanych na jej podstawie regulaminach.
Przyjęta przesyłka powinna być doręczona z taką zawartością jaką nadał
nadawca. Jeśli
więc doręczana przesyłka/paczka/ nie budzi zastrzeżeń swoim wyglądem
pracownikowi
doręczającemu nie wolno wydać jej do sprawdzenia zawartości lub jej
uszkodzenia  przed
zainkasowaniem kwoty pobrania i pokwitowaniem odbioru. Jeśli towar w
przesyłce okazał
się niezgodny
z wcześniejszym zamówieniem np. przez Internet - odsyłka odbywa się na koszt
odbiorcy. Przyjmując sytuację, że paczka przeznaczona do doręczenia budzi
swoim
wyglądem zastrzeżenia (uszkodzone opakowanie ,niezgodna waga),wówczas Urząd
Pocztowy
oddawczy zatrzymuje przesyłkę /paczkę/w siedzibie urzędu i postępuje zgodnie
z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 § 30.1.- ma
też
obowiązek sporządzić protokolarny  opis jej stanu,bez wglądu w jej
zawartość. Zgodnie
z przywołanym wyżej § 30 ust.5 , który mówi "Sprawdzenie zawartości
przesyłki
rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić w jego obecności , po
uprzednim
pokwitowaniu odbioru przesyłki i uiszczeniu obciążających ją należności."
Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego opublikowany jest w
Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r.
/Dz. Ustaw Nr 183 ,poz. 1795/. W przypadku niewidocznych uszkodzeń lub
ubytku z
przesyłki /paczki/ rejestrowanej odbiorca  ma prawo zgłosić reklamację nie
później niż
po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgodnie
z Prawem pocztowym /art.57 ust.4 ustawy/.

Więc sprawa chyba wyjaśniona
Pozdrawiam
MH


Jako że nieznajomośc prawa szkodzi, proponuje zapoznac sie poniżej z
rozporządzeniem MSWiA, które weszło w życie 23.12.2004 r. odnosnie
nakładania mandatów przez straż gminną, w załączeniu podaje tez paragrafy
Kodeksu Wykroczeń wymienione w tymże rozporządzeniu...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

(Dz. U. Nr 208, poz. 2026)

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003
r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej "strażnikami", do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego;

3) warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w
drodze mandatu karnego.

§ 2. 1. Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 51 § 1, art. 54, art. 55, art. 63a § 1, art. 64, art. 67 § 2, art.
72, art. 75 § 1, art. 77-79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82, art.
84, art. 89, art. 98, art. 99 § 1, art. 100-102, art. 108, art. 112, art.
117, art. 137 § 1, art. 141, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 153, art. 161,
art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 114, z późn. zm. 2));

2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);

3) art. 431 ust. 1, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr
122, poz. 1143);

4) art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z
1999 r. Nr 96, poz. 1107);

5) art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. 3));

6) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

7) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.
U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm. 4));

8) aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których
naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

2. Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za
wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94,
art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie
upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy
na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 14, poz. 144 i Nr 26, poz. 230).

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje
strażnikom, na imienny wniosek komendanta straży gminnej, właściwy wójt
(burmistrz, prezydent miasta).

§ 4. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno
zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin
ważności, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe
upoważnionego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, określenie
wykroczeń, za które strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, oraz obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz
opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.

§ 5. Upoważnienia, które zostały wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych i których termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy po dniu jego wejścia w życie,
jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności tych upoważnień.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pzdr // jmk // galant V6"Tramwaje Śląskie potrzebują 2,5 mld zł na inwestycje
PAP - dodane 1 godzinę i 50 minut temu

Wydatki rzędu 2,5 mld zł w ciągu 25 lat na rozwój komunikacji tramwajowej w
aglomeracji katowickiej przewiduje strategia rozwoju transportu miejskiego,
przygotowywana na zlecenie nowego właściciela Tramwajów Śląskich (TŚ).

Od środy jest nim Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego (KZK GOP) - organizator komunikacji publicznej w regionie.

O skali wydatków zakładanych w strategii, która ma być gotowa w najbliższych
tygodniach, poinformował PAP w środę dyrektor wykonawczy Tramwajów Śląskich
Bolesław Knapik. Tego dnia minister skarbu Wojciech Jasiński przekazał w
Katowicach na rzecz KZK GOP 100 proc. akcji TŚ o łącznej wartości nominalnej
95 mln zł. Komunalizacja spółki ma otworzyć drogę do naprawy zdegradowanej
komunikacji tramwajowej na Śląsku.

Podpisana w środę umowa przekazania akcji TŚ śląskim samorządom - jako
pierwsza w Polsce - opiera się na znowelizowanej w 2006 r. ustawie o
komercjalizacji i prywatyzacji. Przejęte przez KZK GOP od Skarbu Państwa
akcje tramwajowej spółki mają być rozdzielone między zainteresowane gminy.

Władze TŚ, nie czekając na zmianę właściciela, w ub.r. przygotowały program
restrukturyzacji, zakładający m.in. uzyskanie z Agencji Rozwoju Przemysłu
(ARP) pomocy publicznej. W czerwcu 2006 r. Komisja Europejska zgodziła się,
by ARP udzieliła spółce "ratunkowej" pożyczki w wysokości ok. 2,4 mln zł.
Według Knapika, rozmowy z KE w sprawie 30 mln zł dalszej pomocy na
restrukturyzację są finalizowane.

Knapik podkreślił, że restrukturyzacja obejmuje organizację firmy, strukturę
jej zatrudnienia oraz finanse. W ramach reorganizacji połączone zostaną m.in.
dotychczasowe zakłady TŚ w Gliwicach i Bytomiu. Spółka nie planuje większych
zwolnień pracowników, lecz - w miarę możliwości - przekwalifikowanie tych,
którzy spełniają warunki zdrowotne, na stanowisko motorniczego.

Istotną częścią programu restrukturyzacji firmy jest jej oddłużenie. Na
rozliczenie wynoszącego ok. 22 mln zł długu wobec firmy Alstom, z którą TŚ
podpisały umowę na niedokończoną dotąd modernizację jednej z głównych linii -
6/41 z Katowic do Bytomia - a także innych zobowiązań, przeznaczona ma zostać
część pieniędzy z pomocy publicznej.

Program restrukturyzacji zakłada też m.in. wyremontowanie w ciągu 5 lat 90
wozów, czyli ok. 25 proc. taboru, a także inwestycje w sprzęt do odśnieżania
torowisk.

Na zlecenie TŚ przygotowano opracowanie dotyczące najpilniejszych spraw
związanych z infrastrukturą. Program rewitalizacji Tramwajów do roku 2013
przewiduje m.in. kosztem ok. 100 mln zł likwidację barier uniemożliwiających
poprawę funkcjonowania komunikacji tramwajowej - przebudowę odcinków
jednotorowych w dwutorowe czy modernizację części najmocniej zniszczonych
torowisk.

W dalszej przyszłości - zgodnie z planami TŚ - przedłużone miałyby zostać
również istniejące linie w Bytomiu - nr 41 od pętli przy ul. Wrocławskiej do
dzielnicy Miechowice oraz w Sosnowcu - nr 15 od pętli do osiedla Zagórze.
Każda z tych inwestycji kosztowałaby ok. 60-70 mln zł.

Według informacji Knapika, budowa kilometra pojedynczego torowiska w jezdni,
przy użyciu proekologicznej technologii tzw. szyny pływającej zalanej masami
żywicznymi - to ok. 10 mln zł. Koszt kilometra torowiska wydzielonego to z
kolei ok. 2 mln zł.

Jak podał Knapik, nowoczesny, przegubowy 24-m tramwaj kosztuje ok. 8 mln zł,
a modernizacja jednego popularnego wagonu typu 105 N kosztuje ok. 1,2 mln.
Nie wiadomo, która koncepcja będzie realizowana w TŚ; będzie to zależało od
samorządów.

Sytuacja spółki jest trudna. Jej skumulowana strata - od chwili powstania z
początkiem 2003 r. - wynosi kilkadziesiąt mln zł. 2004 rok spółka zakończyła
stratą ok. 16 mln zł, 2005 r. - ok. 13 mln zł, a w zeszłym roku roczna strata
wyniosła ok. 3,2 mln zł; wartość akcji TŚ to niecałe 95 mln zł.

Tramwaje Śląskie świadczą dla KZK GOP usługi na 34 liniach w 13 miastach -
ich sieć tramwajowa jest najdłuższa w Polsce. Właścicielem spółki ostatecznie
stanie się 12 górnośląskich i zagłębiowskich gmin: Bytom, Chorzów, Czeladź,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze."

pzdr
Krzychu


Zobaczcie, jaką odpowiedź przesłała mi Poczta, na zapytania
mniej/więcej o spam w skrzynkach, dostęp do skrzynek itp:

W opowiedzi na przesłane przez Pana zapytanie w sprawie skrzynek
oddawczych na korespondencję Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej
poniżej przekazuje wyjaśnienia:

ad 1.                    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności
z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad
zakładania i użytkowania tych skrzynek (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 6)
skrzynki zainstalowane przez Pocztę Polską są jej własnością - są to
tzw. skrzynki starego typu.
Jednakże w związku z liberalizacją rynku pocztowego oraz z
dostosowywaniem się Poczty Polskiej do wymagań Unii Europejskiej
wprowadzono ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130 poz. 1188 z późniejszymi zmianami) nowe przepisy dotyczące
skrzynek do doręczania korespondencji. Zapis w Art. 37 ust. 1 Ustawy
nakazuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości, której
częścią składową jest budynek oraz budynku stanowiącego odrębną
nieruchomość, umieszczać oddawcze skrzynki pocztowe. Jednocześnie Art.
90 ww. Prawa pocztowego mówi, że na właścicielach ciąży obowiązek
wymiany dotychczas użytkowanych skrzynek oddawczych zainstalowanych
przez Pocztę Polską przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie
spełniają one wynikających z niej wymagań określając ostateczny termin
wymiany do dnia 24 sierpnia 2008 roku.
Zgodnie z powyższym jeżeli skrzynki w Pana budynku zostały
zainstalowane lub wymienione po 24 sierpnia 2003r. należą do
właściciela budynku.

ad 2.                    W kwestii zarządzania skrzynką Kodeks cywilny
określa, że właściciel ma prawo do zarządzania swoją własnością.
Jeżeli w Pańskim budynku znajdują się skrzynki zainstalowne przed 24
sierpnia 2003 roku to zarządza nimi Poczta Polska jeśli zaś po tej
dacie to właściciel budynku. Lokator w związku z nieodpłatnym
udostępnieniem ma prawo do korzystania ze skrzynki i wykorzystywania
jej zgodnie z przeznaczeniem.

ad 3.                    Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
pocztowe Poczta Polska ma obowiązek przyjąć, przemieścić i doręczyć
przesyłki oraz druki nieopatrzone adresem tzw. "druki bezadresowe". W
przypadku przesyłek zwykłych, których kategorię stanowią druki
bezadresowe Poczta Polska nie może odmówić przyjęcia przesyłek, które
spełniają wymogi ustawowe. Operator pocztowy zawiera umowę o
świadczenie usługi pocztowej z nadawcą przesyłki, zaś adresat
przesyłki ma prawo (a nie obowiązek) do jej odbioru.
Zgodnie z powyższym Poczta Polska uznaje prawo adresata do decydowania
o zawartości przegródki i w tym celu wprowadziła w życie od 1999 roku
możliwość zgłoszenia pisemnego żądania nie doręczania druków
bezadresowych. Żądanie takie adresat może zgłosić w odpowiedniej
terytorialnie pocztowej placówce doręczającej. Żądanie takie dotyczyć
jednak będzie jedynie przesyłek doręczanych przez Pocztę Polską. W
związku z możliwością korzystania ze skrzynek nowego typu przez
wszystkich operatorów, a nawet osoby trzecie żądanie takie nie
wykluczy doręczania druków bezadresowych lub reklam przez nich.

ad 4.                    Jeżeli skrzynka znajdująca się w Pana budynku
jest własnością Poczty należy zgłosić w UP żądanie nie dosyłania
druków bezadresowych. Jeśli natomiast zostały zainstalowane skrzynki
nowego typu tj. z otworem wrzutowym w przedniej części skrzynki Poczta
Polska nie ma wpływu na to kto i co do niej wrzuca, ponieważ nie są
one jej własnością.

ad 6.                    Poczta Polska jako państwowe przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej została stworzona w celu świadczenia usług dla
Klientów i jej zadaniem jest wykonywanie usług na jak najwyższym
poziomie. Dbałość o Klientów, zarówno nadawców jak i adresatów
przesyłek, oraz szacunek dla nich leży w gestii każdego pracownika
naszego przedsiębiorstwa.

ad 7.                    Art. 37 ust. 1 Prawa pocztowego nakazuje
właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości umieszczać oddawcze
skrzynki pocztowe.
Jednocześnie Art. 26.  ust 2 stwierdza, że przesyłka, jeżeli nie jest
nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia
do jego oddawczej skrzynki pocztowej.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję z szacunkiem
Z-ca Dyrektora Departamentu
Operacji Pocztowych


Oto odpowiedź w sprawie skrzynek, spamu, zarządzania etc, którą
otrzymałem od Poczty Polskiej:

ad 1.                    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności
z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad
zakładania i użytkowania tych skrzynek (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 6)
skrzynki zainstalowane przez Pocztę Polską są jej własnością - są to
tzw. skrzynki starego typu.

Jednakże w związku z liberalizacją rynku pocztowego oraz z
dostosowywaniem się Poczty Polskiej do wymagań Unii Europejskiej
wprowadzono ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr
130 poz. 1188 z późniejszymi zmianami) nowe przepisy dotyczące
skrzynek do doręczania korespondencji. Zapis w Art. 37 ust. 1 Ustawy
nakazuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości, której
częścią składową jest budynek oraz budynku stanowiącego odrębną
nieruchomość, umieszczać oddawcze skrzynki pocztowe. Jednocześnie Art.
90 ww. Prawa pocztowego mówi, że na właścicielach ciąży obowiązek
wymiany dotychczas użytkowanych skrzynek oddawczych zainstalowanych
przez Pocztę Polską przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie
spełniają one wynikających z niej wymagań określając ostateczny termin
wymiany do dnia 24 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z powyższym jeżeli skrzynki w Pana budynku zostały
zainstalowane lub wymienione po 24 sierpnia 2003r. należą do
właściciela budynku.

ad 2.                    W kwestii zarządzania skrzynką Kodeks cywilny
określa, że właściciel ma prawo do zarządzania swoją własnością.

Jeżeli w Pańskim budynku znajdują się skrzynki zainstalowne przed 24
sierpnia 2003 roku to zarządza nimi Poczta Polska jeśli zaś po tej
dacie to właściciel budynku. Lokator w związku z nieodpłatnym
udostępnieniem ma prawo do korzystania ze skrzynki i wykorzystywania
jej zgodnie z przeznaczeniem.

ad 3.                    Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
pocztowe Poczta Polska ma obowiązek przyjąć, przemieścić i doręczyć
przesyłki oraz druki nieopatrzone adresem tzw. ‼druki bezadresowe”. W
przypadku przesyłek zwykłych, których kategorię stanowią druki
bezadresowe Poczta Polska nie może odmówić przyjęcia przesyłek, które
spełniają wymogi ustawowe. Operator pocztowy zawiera umowę o
świadczenie usługi pocztowej z nadawcą przesyłki, zaś adresat
przesyłki ma prawo (a nie obowiązek) do jej odbioru.

Zgodnie z powyższym Poczta Polska uznaje prawo adresata do decydowania
o zawartości przegródki i w tym celu wprowadziła w życie od 1999 roku
możliwość zgłoszenia pisemnego żądania nie doręczania druków
bezadresowych. Żądanie takie adresat może zgłosić w odpowiedniej
terytorialnie pocztowej placówce doręczającej. Żądanie takie dotyczyć
jednak będzie jedynie przesyłek doręczanych przez Pocztę Polską. W
związku z możliwością korzystania ze skrzynek nowego typu przez
wszystkich operatorów, a nawet osoby trzecie żądanie takie nie
wykluczy doręczania druków bezadresowych lub reklam przez nich.

ad 4.                    Jeżeli skrzynka znajdująca się w Pana budynku
jest własnością Poczty należy zgłosić w UP żądanie nie dosyłania
druków bezadresowych. Jeśli natomiast zostały zainstalowane skrzynki
nowego typu tj. z otworem wrzutowym w przedniej części skrzynki Poczta
Polska nie ma wpływu na to kto i co do niej wrzuca, ponieważ nie są
one jej własnością.

ad 5.                   Odpowiedź na to pytanie udzielona jest powyżej
w ad 3 i 4

ad 6.                    Poczta Polska jako państwowe przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej została stworzona w celu świadczenia usług dla
Klientów i jej zadaniem jest wykonywanie usług na jak najwyższym
poziomie. Dbałość o Klientów, zarówno nadawców jak i adresatów
przesyłek, oraz szacunek dla nich leży w gestii każdego pracownika
naszego przedsiębiorstwa.

ad 7.                    Art. 37 ust. 1 Prawa pocztowego nakazuje
właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości umieszczać oddawcze
skrzynki pocztowe.

Jednocześnie Art. 26.  ust 2 stwierdza, że przesyłka, jeżeli nie jest
nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia
do jego oddawczej skrzynki pocztowej.


Na kilka pytań w sprawie skrzynek otrzymałem odpowiedź:

ad 1.                    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania
korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek
(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 6) skrzynki zainstalowane przez Pocztę
Polską są jej własnością - są to tzw. skrzynki starego typu.

Jednakże w związku z liberalizacją rynku pocztowego oraz z
dostosowywaniem się Poczty Polskiej do wymagań Unii Europejskiej
wprowadzono ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U.
Nr 130 poz. 1188 z późniejszymi zmianami) nowe przepisy dotyczące
skrzynek do doręczania korespondencji. Zapis w Art. 37 ust. 1
Ustawy nakazuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości,
której częścią składową jest budynek oraz budynku stanowiącego
odrębną nieruchomość, umieszczać oddawcze skrzynki pocztowe.
Jednocześnie Art. 90 ww. Prawa pocztowego mówi, że na właścicielach
ciąży obowiązek wymiany dotychczas użytkowanych skrzynek oddawczych
zainstalowanych przez Pocztę Polską przed dniem wejścia w życie
ustawy, jeżeli nie spełniają one wynikających z niej wymagań
określając ostateczny termin wymiany do dnia 24 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z powyższym jeżeli skrzynki w Pana budynku zostały
zainstalowane lub wymienione po 24 sierpnia 2003r. należą do
właściciela budynku.

ad 2.                    W kwestii zarządzania skrzynką Kodeks
cywilny określa, że właściciel ma prawo do zarządzania swoją
własnością.

Jeżeli w Pańskim budynku znajdują się skrzynki zainstalowne przed
24 sierpnia 2003 roku to zarządza nimi Poczta Polska jeśli zaś po
tej dacie to właściciel budynku. Lokator w związku z nieodpłatnym
udostępnieniem ma prawo do korzystania ze skrzynki i
wykorzystywania jej zgodnie z przeznaczeniem.

ad 3.                    Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo pocztowe Poczta Polska ma obowiązek przyjąć, przemieścić i
doręczyć przesyłki oraz druki nieopatrzone adresem tzw. ‼druki
bezadresowe”. W przypadku przesyłek zwykłych, których kategorię
stanowią druki bezadresowe Poczta Polska nie może odmówić przyjęcia
przesyłek, które spełniają wymogi ustawowe. Operator pocztowy
zawiera umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą przesyłki,
zaś adresat przesyłki ma prawo (a nie obowiązek) do jej odbioru.

Zgodnie z powyższym Poczta Polska uznaje prawo adresata do
decydowania o zawartości przegródki i w tym celu wprowadziła w
życie od 1999 roku możliwość zgłoszenia pisemnego żądania nie
doręczania druków bezadresowych. Żądanie takie adresat może zgłosić
w odpowiedniej terytorialnie pocztowej placówce doręczającej.
Żądanie takie dotyczyć jednak będzie jedynie przesyłek doręczanych
przez Pocztę Polską. W związku z możliwością korzystania ze
skrzynek nowego typu przez wszystkich operatorów, a nawet osoby
trzecie żądanie takie nie wykluczy doręczania druków bezadresowych
lub reklam przez nich.

ad 4.                    Jeżeli skrzynka znajdująca się w Pana
budynku jest własnością Poczty należy zgłosić w UP żądanie nie
dosyłania druków bezadresowych. Jeśli natomiast zostały
zainstalowane skrzynki nowego typu tj. z otworem wrzutowym w
przedniej części skrzynki Poczta Polska nie ma wpływu na to kto i
co do niej wrzuca, ponieważ nie są one jej własnością.

ad 6.                    Poczta Polska jako państwowe
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej została stworzona w celu
świadczenia usług dla Klientów i jej zadaniem jest wykonywanie
usług na jak najwyższym poziomie. Dbałość o Klientów, zarówno
nadawców jak i adresatów przesyłek, oraz szacunek dla nich leży w
gestii każdego pracownika naszego przedsiębiorstwa.

ad 7.                    Art. 37 ust. 1 Prawa pocztowego nakazuje
właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości umieszczać
oddawcze skrzynki pocztowe.

Jednocześnie Art. 26.  ust 2 stwierdza, że przesyłka, jeżeli nie
jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem
doręczenia do jego oddawczej skrzynki pocztowej.


--
Czasem coś wtrącę, ale dyskusji raczej nie podejmuję :)))
Pozdrowienia.
alka


Koniec fatazjowania i niepelnych infosow ;] Poczytajcie sobie :)) Tekst
Konstytucji np. na www.sejm.gov.pl

http://www.prawo.hoga.pl/_default_full.asp?strona=3&id=6640

Tryb wprowadzenia opłat za parkowanie - niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone: pytanie prawne Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie oraz wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu wprowadzania i
ustalania sposobu pobierania opłat za parkowanie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone: pytanie prawne Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie oraz wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu wprowadzania i
ustalania sposobu pobierania opłat za parkowanie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych jest niezgodny z art. 217 Konstytucji RP. TK orzekł
także, że § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych jest niezgodny z art. 7 i art. 92 ust.
1 i art. 94 Konstytucji, § 4 ust. 1 tego rozporządzenia jest niezgodny z
art. 7 i art. 94 Konstytucji, § 8 ust. 2 tego rozporządzenia jest niezgodny
z art. 92 ust. 1 oraz z art. 13 ust. 4 i z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych. TK orzekł, że § 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie opłat drogowych jest niezgodny
z art. 92 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Trybunał postanowił również, że art. 13 ust 4 ustawy o drogach publicznych,
a także przepisy § 3 ust. 1 i § 4 ust.1 § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad... tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2003.
Ponadto TK postanowił, że opłaty pobrane na podstawie przepisów rozporządzeń
Rady Ministrów NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Opłaty za parkowanie wchodzą w skład danin publicznych w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Art. 217 jednoznacznie stanowi, że "nakładanie podatków, innych
danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii
podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". W analizowanym
przypadku ustawa upoważniła Radę Ministrów do określenia szczegółowych zasad
wprowadzania opłat za parkowanie, oraz organów właściwych do ustalania
stawek opłat i organów właściwych do ich pobierania. Rada Ministrów w drodze
rozporządzenia scedowała swoje uprawnienia na rzecz Rad Miast (gmin). Rady
te miały także ustalać stawki opłat.

Zdaniem Trybunału w analizowanym przypadku nastąpiła niedopuszczalna w
świetle prawa podwójne przekazanie uprawnień do wprowadzenia daniny
publicznej, jaką jest opłata za parkowanie. Przekazanie uprawnień do
ustalenia opłat Radzie Ministrów jest - zdaniem Trybunału - niezgodne z art.
92 ust. 1 Konstytucji, stanowiącym, iż rozporządzenia są wydawane "na
podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej
wykonania". Trybunał stwierdził, że aktualny stan prawny jest niezgodny
również z artykułem 94 Konstytucji. Z art. tego wynika, że przepisy prawa
miejscowego mogą być ustanowione wyłącznie na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie. Upoważnienie dla organu samorządu
terytorialnego do wydania przepisów prawa miejscowego musi wynikać zatem z
ustawy. Warunek ten nie został w tym przypadku spełniony.

TK uznał również, że zawarta w akcie wykonawczym dalsza delegacja
upoważniająca inne - bliżej nie określone jednostki organizacyjne - do
kontroli uiszczania opłat oraz do ich pobierania pozostaje także w
sprzeczności z art. 21 ust 1 ustawy o drogach publicznych.

W uzasadnieniu TK zwrócił uwagę, na istotny dla sprawy fakt, iż
kwestionowany przepis stworzył taki układ normatywny, który sprzyjał
zjawiskom patologicznym. Patologie pojawiać się mogły w związku z tym, ze
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, będące
daninami publicznymi i stanowiące dochody publiczne, tylko w znikomy stopniu
wykorzystywane były zgodnie ze swoim przeznaczeniem

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był Sędzia
TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Ustaw.


Z dzisiejszej gazety prawnej. Pozwoliłem sobie skopiować całą treść artykułu ponieważ linki z czasem znikają a tekst pozostanie. Informacje odnośnie kwestii z którą boryka sie misiek^wro.

Link do artykułu

Wypłata z polisy nie zależy od użycia najtańszych części
Klient ma prawo wyboru sposobu naprawy auta, także rodzaju części - twierdzi Sąd Najwyższy. Tymczasem towarzystwa nie chcą uznawać kosztów naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi.

INTERWENCJA

Jeden z naszych czytelników zgłosił się z problemem dotyczącym bezgotówkowej likwidacji szkody w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) samochodu po gwarancji. Z doświadczeń rzecznika ubezpieczonych wynika, że towarzystwa narzucają poszkodowanym wykorzystanie tańszych części alternatywnych. Uznają, że nie ma przeciwwskazań, aby wykonać naprawę auta w sposób skuteczny przy użyciu nowych części bez autoryzacji producenta samochodu. To zrozumiałe, bo są one tańsze, a często równie dobre, jednak przeciętni klienci mają ograniczone możliwości rozpoznania jakości części, wiec wolą korzystać z ASO, które stosują części z logo producenta auta. Towarzystwa odmawiają pokrycia kosztów takich części, powołując się przy tym na rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2003 r. nazywane polskim GVO.

- Regulacja ta ma na celu stworzenie konkurencji na rynku motoryzacji i nie ma żadnego odniesienia do prawa odszkodowawczego - mówi Ewa Kiziewicz z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Dodaje, że zgodnie z art. 363 par. 1 k.c. poszkodowany ma prawo przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, co oznacza prawo dokonania naprawy częściami o identycznych cechach, jak części uszkodzone (producent, materiał itd.)

- Fakt, czy pojazd jest po gwarancji, nie ma znaczenia - mówi Ewa Kiziewicz.

Przypomina, że prawo poszkodowanego do części oryginalnych w rozumieniu prawa odszkodowawczego potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. III CZP 91/05, zauważając, iż ubezpieczyciel może jedynie zasygnalizować możliwość zastosowania zamienników, a ich zastosowanie wymaga zgody poszkodowanego. Orzecznictwo (uchwała SN z 13 czerwca 2003 r. sygn. III CZP 32/03) wskazuje także, że zakład ubezpieczeń, jeśli zaakceptuje rzeczowy zakres i metodę jej wykonania, jest zobowiązany pokryć pełne koszty naprawy w wybranym przez poszkodowanego warsztacie. Uchwała ta potwierdza także prawo poszkodowanego do wyboru zakładu naprawczego, w którym dokonana zostanie naprawa.

- Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania części najtańszych, co SN podkreślił w orzeczeniu z 25 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I CKN 1466/99) - mówi Ewa Kiziewicz.

ZE STRONY PRAWA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2003 r. nr 38, poz. 329) jest aktem wykonawczym do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W myśl par. 2 pkt 20 tego rozporządzenia częściami oryginalnymi są także części, których producent zaświadczy, iż zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów. Ten przepis - zdaniem ubezpieczycieli - uprawnia ich do stosowania cen tzw. zamienników.

Uchwała numer 170/XIV//03 z dnia 28 października 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ulicy Katarzynki 1/3, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.

UCHWAŁA NR 170/XIV//03

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ulicy Katarzynki 1/3, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 - 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, póz. 1447, Nr 154, póz. 1800, z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74, póz. 676, Nr 125, póz. 1070, Nr 113, póz. 1112, Nr 25, póz. 253, Nr 200, póz. 1682, Nr 240, póz. 2058, z 2003 r. Nr 3, poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721) w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 345/XXV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 576/XLII/02 z dnia 27 maja 2002 r.

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ulicy Katarzynki 1/3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 302 o powierzchni 765 m², obręb 90, arkusz mapy 3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdańsku prowadzona jest księga wieczysta KW 14294.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie określonym w art. 37 ust. 1 oraz art. 38-42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2
W przypadku zakończenia dwóch przetargów na zbycie przedmiotowej nieruchomości wynikiem negatywnym nieruchomość może być sprzedana w drodze rokowań.
§ 3
Wykonanie uchwały, w tym uzyskanie opinii konserwatora zabytków, powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Sejmiku Województwa Pomorskiego

Brunon Synak

UZASADNIENIE

..........Na przedmiotowej nieruchomości, działce nr 302 zlokalizowany jest budynek przychodni, murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni całkowitej 1046 m2, kubaturze 4745 m3. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków - decyzja A-321 z dnia 27 lutego 1967r., dawny tzw. "Dom Trzech Kaznodziei".

Przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna dla prowadzenia działalności statutowej zajmującej ją jednostki, tj. Wojewódzkiej Przychodni Endokrynologicznej s.p.z.o.z. w Gdańsku. Zgodnie z założeniami do programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 116/X/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2003r. działalność Przychodni Endokrynologicznej zostanie przeniesiona w struktury Specjalistycznego Szpitala św. Wojciecha na Zaspie. Szpital ten posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz niezbędne pomieszczenia dla kontynuacji działalności Przychodni.

TAKO RZECZE SEJMIK

Takiej treści uchwały podsuwa PGKiM do uchwalenia wszystkim wspólnotom mieszkaniowym. ( oczywiście kwoty są bardzo różne). Konta funduszy remontowych winny być zakładane od 1995r.
UCHWAŁA NR X/2004
Właścicieli lokali w nieruchomości (wszystkie wspólnoty mieszkaniowe) w Inowrocławiu
Podjęta na zebraniu w dniu -11- 2004 roku
w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie rozliczenia wpłat na fundusz remontowy
Wspólnoty Mieszkaniowej
Na podstawie art. 13, art. 14w Zw. Z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85 „poz. 388 z późn. zm.) Wspólnota Mieszkaniowa postanawia:
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowrocławiu „ Porozumienia w przedmiocie całkowitego rozliczenia wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej”, którego brzmienie jest następujące:
*1
I. Niniejsze porozumienie zawarte jest w celu całkowitego rozliczenia wpłat właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej na fundusz remontowy, w części dotyczącej Gminy Miasto Inowrocław.
2. Podstawą zawarcia porozumienia jest Uchwała Nr X/2004 Wspólnoty Mieszkaniowej podjęta na zebraniu właścicieli w dniu -11-2004r.
3. Strony zgodnie przyjmują, iż podstawą ostatecznego i końcowego rozliczenia wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej jest okres od 2001r do końca 2003 roku. 4. Strony zgodnie stwierdzają iż na podstawie prawomocnych Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, przypis na fundusz remontowy za lata 200 1-2003 w części dotyczącej Gminy Miasto Inowrocław, winien być zgromadzony na łączną kwotę 60 000,00 zł słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych, zgodnie z załącznikiem do porozumienia.
*2
1. Strony zgodnie stwierdzają iż współwłaściciel nieruchomości — Gmina Miasto Inowrocław sfinansowała na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej remonty na łączną kwotę — 20 000,00 zł, słownie : dwadzieścia tysięcy złotych.
2. Rozliczenie remontów „ o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik do porozumienia.
*3
1. Strony zgodnie stwierdzają, iż celem doposażenia i całkowitego rozliczenia wpłat na
fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, Administrator zobowiązuje się przekazać na
jej rzecz łącznie kwotę 40 000,00 zł słownie czterdzieści tysięcy złotych.
2. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 1 następować będzie na konto Wspólnoty
Mieszkaniowej do końca 2007 roku.
*4
1. Strony zgodnie stwierdzają iż przyjmują rozliczenie wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej objęte niniej szyrn porozumieniem jako całkowite i ostateczne oraz, że nie będą czynić wobec siebie wzajemnych roszczeń z tego tytułu.
2. Mając na uwadze postanowienia niniejszego porozumienia Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, iż zrzeka się wobec Administratora wszelkich roszczeń związanych z wpłatami na fundusz remontowy i nie będzie dochodzić ich przed sądami.
*5
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
*6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

L.Dz. 2570/08 Łódź , dnia 08 kwietnia 2008 r.

wg. rozdzielnika

Dotyczy: Zmiany nr 2 warunków przetargu i wyjaśnienia dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz ( post. sygn. MON 7/T/2008)

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych (sygnatura post. MON 7/T/2008) Zamawiający wyjaśnia treść Warunków przetargu oraz dokonuje stosownych zmian – podstawa: pismo Szefa Szefostwa SUiE IW SZ Nr 437/Fax z dnia 7 kwietnia 2008 r.

Wyjaśnienie:
1. Dokumentacja WT/HB-05-x, rysunki HB-08-00-x do produkcji Pokrowca maskującego Pantera Pustynna do hełmu kompozytowego wz. 2005jest własnością firmy „MASKPOL” S.A., Konieczki, 42-140 Panki, tel: (034) 310-93-00. Z uwagi na to Wykonawca, który zamierzałby skorzystać z omawianej dokumentacji powinien uzyskać na to zgodę od jej właściciela;
2. Dokumentacja Orzeczenie Dyrektora DPZ z dnia 20.03.2002 z kartą zmian do produkcji futerałów do 9 mm pist P-83 i WIST jest własnością firmy PPW-P „Iwo-Hest”, ul. Daszyńskiego 205, 44-100 Gliwice, tel: (032) 230-92-54 (podstawa: pismo ST DWLąd. Nr 1672/OSUiE z dnia 30.07.2004 r.). Z uwagi na to Wykonawca, który zamierzałby skorzystać z omawianej dokumentacji powinien uzyskać na to zgodę od jej właściciela.

Zmiana:
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Warunków przetargu:
1. zmienia w zadaniu 1 oznaczenie hełmu kompozytowego z wz. 2000 na „Hełm kompozytowy wz. 2005”;
2. zmienia zapis w dziale I w ust. 2 pkt. b), który otrzymuje następujące brzmienie:
„Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnej dokumentacji do produkcji seryjnej ( Numery WT podano w tabeli ) lub innych dokumentacji technicznych zatwierdzonych przez DPZ MON lub Gestora tj. Szefostwo Wojsko Pancernych i Zmechanizowanych DWLąd.” ( dotyczy produkcji pokrowców maskujących do hełmu kompozytowego wz. 2005 oraz futerałów udowych do 9 mm pist P-83 i WIST)
3. wstawia zapis w dziale VI w ust. 1 oraz w Załączniku nr 1 (strona 4 pkt. 1 ppkt. 6 )
o następującym brzmieniu:
„Wykonawca złoży oświadczenie, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 1117) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z póżn. zm.). Wszelkie zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych ponosi Wykonawca”

W związku z wprowadzonymi zmianami i zgodnie z § 28 ust. 4 Decyzji nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr.14 poz.179) zwanej dalej Decyzją – Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21 kwietnia 2008 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia 2008 r. o godz. 13.30 bez udziału wykonawców. Tym samym informacje, o których mowa w dziale V ust. 2 pkt. 2.4 Warunków przetargu z dnia 1 kwietnia 2008r. wykonawcy mogą składać do dnia 14 kwietnia 2008r. (włącznie) w sposób określony w Warunkach przetargu.

Załącznik nr 1 (Rozdzielnik) na 1 str. - a/a

DOWÓDCA

wz. ppłk mgr inż. Józef Modrzewski

PW. 444 760
08.04.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zarządzonymi przez Prezesa Rady Ministrów, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 12 listopada 2006 r., uprzejmie przypomina się, że:
na podstawie art. 71 ustawy z dnia 16.07.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.):

ust. 1 „Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości”;

ust. 2 „Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe”;

ust. 3 „Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód”.

Ponadto, na podstawie § 5 pkt 9 i 10 załącznika nr 1 do uchwały nr XLII/447/06 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

§ 5 pkt. 9 „ umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków, bez uzyskania zgody właściciela obiektu, a w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dodatkowo za odrębnym pozwoleniem konserwatora zabytków”;

§ 5 pkt. 10 „umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków na pniach drzew, latarniach ulicznych, wiatach przystankowych, słupach elektrycznych, telefonicznych, rynnach spustowych, bramach wjazdowych itp.”

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości, miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych przez komitety wyborcze na terenie Gminy Wieluń:
1. Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Wielunia w liczbie 20 sztuk:

1. ul. Traugutta – Wyspiańskiego
2. ul. Traugutta – Sieradzka
3. ul. Sieradzka
4. ul. Wojska Polskiego
5. ul. Broniewskiego
6. ul. 3-go Maja
7. ul. Śląska
8. ul. Krakowskie Przedmieście – Piłsudskiego
9. ul. 18-go Stycznia
10. ul. Targowa
11. ul. Barycz
12. Plac Legionów
13. ul. Kaliska – Zamenhofa
14. ul. Narutowicza
15. ul. Wodna-Głowackiego
16. ul. Warszawska – PKS
17. ul. Warszawska – PKP
18. ul. Długosza
19. ul. Kościuszki
20. ul. Reformacka

2. Słupy ogłoszeniowe w sołectwie Ruda w liczbie 2 sztuki:

1. Ruda, ul. 18 – go Stycznia
2. Ruda, ul. Kasztelańska

Jednocześnie informuje się, że w sołectwach w Gminie Wieluń miejscami na urzędowe obwieszczenia wyborcze są sołeckie tablice ogłoszeń.

Wieluń, 29 września 2006 r. Burmistrz Wielunia
(-) Mieczysław Majcher


Źródło: http://www.bip.um.wielun.pl

I wszystko jasne

Obecnie chyba obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. o treści:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

(Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym dochodzenie, obok Policji, prowadzić mogą również:
1) organy Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania inspekcji przestępstwa przewidziane w art. 306 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)), w art. 24 i 25 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360), w art. 43 ust. 1 i 2 oraz w art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) oraz w art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360);
2) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach o przestępstwa określone w art. 49 ust. 1 i 2 i art. 50 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.3)), w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 659) oraz w art. 34 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.4));
3) urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej w sprawach o przestępstwa z art. 77, 78 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535);
4) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w sprawach o przestępstwa określone w art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.5)).

§ 2. 1. Organy uprawnione do prowadzenia dochodzeń, określone w § 1, mogą również w tym zakresie wnosić i popierać oskarżenie przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu uproszczonym.
2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji przysługują także organom Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa z art. 137, 264, 270, 273, 275 i art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, późn. zm.2)) oraz art. 103 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.6)).
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli akt oskarżenia wnosi i popiera prokurator.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.7)

________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894.
7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 114, poz. 740), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Jak widać StL w nim nie wymieniono więc nie tędy droga. Może po prostu trzeba by zapytać prokuratorów, którzy tak twierdzą na jakiej podstawie prawnej opierają swoje twierdzenia?